1. Obnavlja se postupak vođen pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave povodom žalbe žalitelja na odluku o odabiru.
2. Ostavlja se na snazi Rješenje KLASA: UP/II-034-02/14-01/1245; URBROJ:354-01/15-7; od, 20. siječnja 2015. godine

Rješenjem ovog tijela od 20. siječnja 2015. godine, postupajući po žalbi žalitelja Techno spin d.o.o., Samobor, na odluku o odabiru, u otvorenom postupku javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma na dvije godine sa tri gospodarska subjekta, broj objave: 20 14/S 002-004 1657, predmet nabave: isporuka originalnih ili jednakovrijednih rezervnih dijelova i usluga servisa i popravka strojeva marke Unimog, naručitelja Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o., Zagreb, ovo tijelo je odbilo žalbu žalitelja kao neosnovanu, a također je odbijen i zahtjev žalitelja za naknadom troškova kao neosnovan.
Dana 26. siječnja 2015. godine državnoj komisiji je pristiglo očitovanje Žalitelja na naručiteljev odgovor na žalbu (očitovanje upućeno preporučenom poštanskom pošiljkom dana 23. siječnja 2015. godine). Žalitelj je na očitovanje pozvan Zaključkom Državne komisije KLASA: UP/II-034-02/14-01/12 45, URBROJ: 354-01/15-3 od 8. siječnja 2015. godine, te mu je ostavljen rok od pet dana od zaprimanja zaključka da očitovanje na odgovor naručitelja na žalbu dostavi ovom tijelu. Žalitelj je ovom tijel pravodobno dostavio svoje očitovanje na naručiteljev odgovor na žalbu.

Budući da članak 165. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi propisuje da se stranke žalbenog postupka imaju pravo očitovati o zahtjevima i navodima druge strane i predložiti dokaze, a da je Rješenje KLASA: UP/IJ-034-02/ 14-0 1/1245, URBROJ: 354-01/ 15-7 donijeto dana 20. siječnja 2015. godine, ocijenjeno je da su se ostvarili uvjeti za obnovu postupka temeljem članka 123. stavak 1. točka 5. Zakona o općem upravnom postupku, te je odlučeno kao u točki 1. izreke ovog Rješenja. Slijedom navedenog, u obnovljenom postupku izvršen je uvid u spomenuto očitovanje.

KLASA: UP/II-034-02/14-01/1245; URBROJ:354-01/15-10; Zagreb, 28. siječnja 2015.