Zaključak – Žalba žalitelja odbacuje se kao neuredna.

… Ovo državno tijelo je zaključkom… upozorilo žalitelja da žalba ne sadrži sve dokaze iz čl. 159. ZJN-a te ga pozvalo da u roku od 5 dana…, budući da je uz žalbu dostavljena preslika potvrde o zaprimljenom nalogu iz koje nije vidljivo je li transakcija zadana 16.01.2014. zaista i izvršena te da dostavljeni dokaz mora biti u izvorniku ovjeren od banke i da iz tog dokaza mora biti vidljivo da je transakcija izvršena (npr. Izvod poslovnog računa ovjeren od banke, potvrda banke o izvršenoj uplati ovjerena od banke) … Zahtjev da dokaz o izvršenoj transakciju mora biti u izvorniku ovjeren od banke nije ni na koji način neuobičajen, diskriminirajući niti odviše tegotan u odnosu na žalitelja, već, suprotno tome, time se ostvaruje poželjan standard dokazivanja u međusobnim odnosima vezanim za javnu nabavu, ali i šire od toga. Navedeno pravno shvaćanje je potvrđeno pravomoćnim presudama Upravnog suda u Zagrebu… Preslika izvatka o stanju i prometu po računu Partner banke d.d. Zagreb nije ovjerena od strane izdavatelja niti je dostavljena u izvorniku kako je traženo navedenim zaključkom, budući da ne sadrži žig ni potpis izdavatelja, a ukoliko se radi o elektroničkoj ispravi, nije u skladu s odredbom čl. 10. Zakona o elektroničkoj ispravi…

KLASA: UP/II-034-02/14-01/53 URBROJ: 354-01/14-7 Zagreb, 5. veljače 2014.