Uvidom u ponudu žalitelja, utvrđeno je da je na stranici broj 3/66 naveo da su cijene nepromjenjive i vrijede do 21. srpnja 2014. godine do 12:00 sati., budući da je žalitelj na stranici 3/66 ponude ograničio rok važenja ponuđenih cijena, a u žalbi navodi da „ … se produljenje valjanosti ponude s nepromijenjenim cijenama može dogovoriti … ” te je žalbeni navod neosnovan.

RJEŠENJE KLASA: UP/11-034-02/14-01/694, URBROJ: 354-01/14-7 od 28. kolovoza 2014.