Zaključak – Žalba žalitelja odbacuje se kao nepravodobna.

Pregledom dostavljene dokumentacije od strane naručitelja utvrđeno je da je žalitelj odluku o odabiru zaprimio dana 18. prosinca 2014. godine. U konkretnom slučaju, s obzirom da se radi o postupku javne nabave velike vrijednosti, rok za izjavljivanje žalbe iznosi deset dana od dana primitka odluke o odabiru pa je zadnji dan roka za ulaganje žalbe bio 28. prosinca 2014. godine, odnosno nedjelja. Međutim, kako je člankom 81. stavak 2. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09) propisano da kada zadnji dan roka pada u nedjelju , na blagdan ili u drugi dan kad javnopravno tijelo ne radi, rok istječe prvog slijedećeg radnog dana, rok za izjavljivanje žalbe istekao je dana 29. prosinca 2014. godine.

Kako je već prethodno navedeno, žalitelj je 30. prosinca 2014. godine, poštanskom pošiljkom izjavio žalbu ovom državnom tijelu te primjerak žalbe istodobno dostavio naručitelju, a što je utvrđeno uvidom u pečat poste otisnut na omotnicama (kovertama) u kojima su primjerci žalbe poslani. Dakle, žalitelj žalbu nije izjavio u zakonskom roku za izjavljivanje žalbe te je stoga ista nepravodobna. Slijedom svega navedenog, a temeljem citiranih odredbi članaka 145. i 146. Zakona o javnoj nabavi te članka 164. stavka 1. točke 2. istog Zakona, odlučeno je kao u izreci ovog zaključka.

KLASA: UP/II-034-02/14-01/1278 URBROJ: 354-01/15-6; Zagreb, 22. siječnja 2015.