Odbacuje se žalba žalitelja, zbog nenadležnosti.
Obrazloženje
Naručitelj proveo je postupak bagatelne nabave, sukladno Pravilniku o nabavi roba, usluga i radova bagatelne vrijednosti.
U predmetnom postupku pristigle su dvije ponude, od kojih je naručitelj odlukom o odabiru ponudu ponuditelja Brestje gradnja d.o.o., Sesvete, 0 18: 97419466142, odabrao kao najpovoljniju.
Na navedenu odluku o odabiru žalbu je Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave izjavio žalitelj Dizala – Đurčević, vi. obrta Vladimir Đurčević, Virovitica, dana 21. srpnja 20 14. godine.
Žalitelj u žalbi u bitnome osporava nevaljanost vlastite ponude i prigovara valjanosti ponude odabranog ponuditelja.
U odgovoru na žalbu naručitelj i stiče da je postupak proveden na temelju Pravilnika o nabavi roba, usluga i radova bagatelne vrijednosti. Osporava valjanost ponude žalitelja.
Žalba žalitelja odbacuje se zbog nenadležnosti.
Člankom 17. stavak 2. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09)
propisano je da su javnopravna tijela dužna tijekom cijelog postupka po službenoj dužnosti paziti na
svoju stvarnu i mjesnu nadležnost.
Nadležnost Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave određena je člankom 3. stavak 1. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave te člankom 138. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi.
Člankom 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi propisano je da se ovaj Zakon ne primjenjuje za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna, a pitanja nabave do tih vrijednosti uređuje naručitelj svojim aktom.
Iz Poziva za dostavu ponude za nabavu radova.., kojeg je žalitelj zaprimio 8. srpnja 2014. godine, razvidna je da je gospodarski subjekt … pozvan da sukladno članku 5. Pravilnika o nabavi roba, usluga i
radova bagatelne vrijednosti, dostavi svoju ponudu za nabavu radova na rekonstrukciji – dogradnji vertikalno podizne platforme. Također, u točki 8. pobijane odluke o odabiru, navedeno je da se protiv odluke ne može izjaviti žalba jer se na istu ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi

ZAKLJUČAK KLASA:UP/II-034-02/14-01/794, URBROJ: 354-01/14-5 od 3. rujna 2014.