Odbacuje se žalba žaliteljazbog nedostatka pravnog interesa.
O b r a z I o ž e nj e
Odlukom o odabiru od 30. prosinca 2013. godine naručitelj je, na temelju kriterija najniže cijene, kao najpovoljniju odabrao ponudu (ovdje žalitelja).
Na predmetnu Odluku žalbe su ovom državnom tijelu izjavili zajednica ponuditelja Gradnja d.o.o. Osijek i Degremont, Pariz, Francuska i zajednica ponuditelja Passavant-Roediger GmbH, Frankfurt am Main, Savezna Republika Njemačka, i Werkos d.o.o. Osijek.
Postupajući po žalbama navedenih žalitelja ovo državno tijelo je Rješenjem KLASA: UP/II- 034-02/14-01/607, URBROJ: 354-01/14-11 od 24. srpnja 2014. godine poništilo Odluku o odabiru jer je utvrdilo da odabrana ponuda ovdje žalitelja nije valjana tj. nije u skladu s odredbama dokumentacije za nadmetanje.
Sukladno citiranom Rješenju ovog državnog tijela, naručitelj je u ponovljenom postupku pregleda i ocijene ponuda odbio prvotno odabranu ponudu iz razloga što nije izrađena u skladu s odredbama dokumentacije za nadmetanje te je dana 13. kolovoza 2014. godine donio novu Odluku o odabiru kojom je kao jedinu valjanu odabrao ponudu zajednice ponuditelja Gradnja d.o.o. Osijek i Degremont, Pariz, Francuska.
Na novu Odluku o odabiru žalbu je 29. kolovoza 2014. godine ovom državnom tijelu izjavio prvotna odabrani ponuditelj WTE Wassertehnick GmbH, Essen, Savezna Republika Njemačka.
Kako je ovo državno tijelo izvršnim Rješenjem od 24. srpnja 2014. godine, a koje izaziva pravne učinke neovisno o tome jeli steklo svojstvo pravomoćnosti i konačnosti, utvrdilo da ponuda ovdje žalitelja nije u skladu s uvjetima i zahtjevima naručitelja iz dokumentacije za nadmetanje to ista ponuda nikako ne može biti odabrana u predmetnom postupku javne nabave. Stoga, eventualna osnovanost njegovih žalbenih navoda glede ocjene sada odabrane ponude ne bi dovela do odabira njegove ponude u svrhu sklapanja konkretnog ugovora o javnoj nabavi.
Budući da žalitelj nije podnio valjanu ponudu, nema pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi u konkretnom postupku javne nabave pa ni ne može pretrpjeti štetu koja se u konkretnom slučaju ogleda u izmakloj koristi, a koju bi, po redovitom tijeku stvari tj. da je podnio valjanu ponudu s najnižom cijenom (što je conditio sine qua non – uvjet bez kojeg se ne može zaključiti konkretni ugovor o javnoj nabavi) ostvario.

ZAKLJUČAK KLASA: UP/11-034-02/14-01/898, URBROJ: 354-01/14-4 od 16. rujna 2014.