ZAKLJUČAK
Odbacuje se žalba žalitelja Zajednice ponuditelja, zbog nedostatka pravnog interesa.

Pregledom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda utvrđeno je da je u bitnom navedeno da je žaliteljeva ponuda odbijena temeljem članka 93. stavak I. točka 2. Zakona o javnoj nabavi jer nije dokazao sposobnost sukladno traženju iz točke 1.3 .3 .1. dokumentacije za nadmetanje ….
Sama činjenica da je žalitelj ponuditelj ne znači da on bezuvjetno a priori ima i pravo na žalbu. Naime, kao ponuditelj u predmetnom postupku javne nabave žalitelj je barem imao pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi. Međutim, žalitelj u predmetnoj žalbi osporava samo valjanost ponude odabranog ponuditelja. Da bi žalitelj imao pravo na žalbu iz članka 141. Zakona o javnoj nabavi mora u žalbenom postupku dokazati kumulativno određene zakonske pretpostavke: pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i moguću štetu za žalitelja.
Shodno tome, žalitelj kao ponuditelj čija ponuda nije sukladna dokumentaciji za nadmetanje odnosno kao ponuditelj koji nikako ne bi mogao u predmetnom postupku sklopiti ugovor o javnoj nabavi, faktično nije oštećen niti mu prijeti opasnost da bude oštećen eventualnom nezakonitošću donesene odluke.

KLASA: UP/11-034-02/14-01/826, URBROJ: 354-01/14-9 od 10. rujna 2014.