1. Poništava se odluka o poništenju
2. Nalaže se Naručitelju ……….., nadoknadi žalitelju zajednica ponuditelja troškove žalbenog postupka iznosu od 25.070,00 kuna.

0 b r a z I o z e nj e

Žalitelj u žalbi navodi da odluku Naručitelja o poništenju postupka javne nabave smatra nezakonitom, jer Naručitelj nije obrazlozio razloge poništenja te nije naveo rok u kojem ce pokrenuti novi postupak za isti ilii sličan predmet javne nabave.

Provjeravajuci ovaj žalbeni navod ovo tijelo je utvrđilo daje Naručitelj u Odluci o poništenju…. kao razlog poništenja naveo da, sukladno odredbama članka 100. stavka 4. točke 2. Zakona o javnoj nabavi, Poništava predmetno nadmetanje jer su utvrđene okolnosti zbog kojih bi doslo do sadrfajno bitno drugačijeg poziva na nadmetanje i/ili dokumentacije za nadmetanje, točnije sadržaja troškovnika radova, da su bile poznate prije.

….. Sukladno članku 100. stavku 4. točki 2. Zakona o javnoj nabavi javni Naručitelj obvezan je nakon isteka roka za dostavu ponude poništiti postupak javne nabave ako postanu poznate okolnosti zbog kojih bi doslo do sadržajno bitno drugacijeg poziva na nadmetanje i/ili dokumentacije za nadmetanje da su bile poznate prije, dok članak 101. stavak 2. točka 3. Zakona o javnoj nabavi propisuje da u odluci o poništenju javni Naručitelj navodi obrazloženje razloga poništenja iz članka 100. ovoga Zakona i rok u kojem ce pokrenuti novi postupak za isti ili slican predmet nabave ako je primjenjivo.

U smislu navedenog članka obveza obrazloženja odnosi se na razloge odnosno okolnosti zbog kojih je postupak poništen te je Naručitelj postupio protivno članku 101. stavku 2. točki 3. Zakona o javnoj nabavi jer u odluci o poništenju nije obrazlozio okolnosti zbog kojih bi doslo do sadržajno bitno drugacijeg poziva na nadmetanje i/ili dokumentacije za nadmetanje, točnije sadržaja troškovnika radova, da su bile poznate prije, dok Naručitelj navodi rok u kojem ce pokrenuti novi postupak za isti ili sličan predmet nabave ukoliko je primjenjiv.

RJEŠENJE KLASA: UP/II-034-02/14-01/1103, URBROJ: 354-01/14-8, od 8. prosinca 2014.