1. Poništava se odluka o poništenju.
2 . Nalaze se Naručitelju …. naknadom troškova žalbenog postupka.

0 b r a z I o z e nj e

Ocjenjujući osnovanost žalbenog navoda .. utvrđeno je da je Naručitelj u odluci o poništenju kao obrazloženje razloga poništenja naveo da je obvezan poništiti postupak javne nabave sukladno članku 100. stavku 4. točki 2. 7:akona o javnoj nabavi, budući da su nakon isteka roka za dostavu ponuda postale poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačije dokumentacije za nadmetanje da su bile poznate prije. Člankom I00. stavkom 4. točkom 2. Zakona o javnoj nabavi propisano je da je javni Naručitelj obvezan nakon isteka roka za dostavu ponuda poništiti postupak javne nabave ako postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg poziva na nadmetanje i/ili dokumentacije za nadmetanje da su bile poznate prije…

… Iz osporavane odluke o poništenju razvidno je da Naručitelj nije u istoj naveo obrazloženje razloga poništenja iz članka 100. Zakona o javnoj nabavi, nego navedeno obrazlaže tek u odgovoru na žalbu. isticanjem razloga poništenja koji Naručitelj navodi u odgovoru na žalbu, a koji se odnosi na saznanje za Činjenicu obvezne provedbe javne nabave putem Ureda za javnu Gracija Zagreba, Naručitelj nije dokazao na koji način navedena činjenica utječe na sadržaj dokumentacije za nadmetanje, odnosno nije dokazao da bi navedena činjenica dovela do bitno drugačije dokumentacije za nadmetanje da je bila poznata prije. Također, isticanjem u odgovoru na žalbu razloga poništenja vezanih uz vrstu osiguranja – osiguranje od odgovornosti menadfora, Naručitelj nije dokazao postojanje okolnosti koje bi, da su bile poznate prije, dovele do sadržajno bitno drugačijeg poziva na nadmetanje i/ili dokumentacije za nadmetanje, budući da Naručitelj u odgovoru navodi samo kako je nakon isteka roka za dostavu ponuda postalo poznato da je potrebno izmijeniti dokumentaciju za nadmetanje u tom dijelu. Međutim, Naručitelj ne navodi koje su to okolnosti postale poznate nakon roka za dostavu ponuda, zbog kojih je potrebno mijenjati dokumentaciju za nadmetanje. Stoga, Naručitelj u predmetnom žalbenom postupku nije dokazao postojanje činjenica i okolnosti na temelju kojih je donio osporavanu odluku, sto je obveza Naručitelja iz članka 143. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi, a osporavana odluka ne sadrži obrazloženje razloga poništenja, sto je suprotno članku 101. stavku 2. točki 3. Zakona o javnoj nabavi. Iz navedenih razloga žalbeni navodi su osnovani.

RJEŠENJE KLASA: UP/II-034-02/14-01/653, URBROJ: 354-01/14-6 od 14. listopada 2014.