1. Poništava se Odluka o poništenju
2. Nalaže se Naručitelju da nadoknadi žalitelju troškove žalbenog postupka u iznosu od 70.070,00 kuna.

Obrazloženje

Žalba je osnovana.
Žalitelj u žalbi navodi da je Naručitelj u Odluci o poništenju kao razlog poništenja postupka javne nabave naveo da postupak Poništava na temelju članka 100. stavka 4. točke I. Zakona o javnoj nabavi, jer su mu postale poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka javne nabave da su bile poznate prije s obrazloženjem da u trenutku pokretanja postupka nije imao saznanja o postojanju Zakona o izmjeni Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (Narodne novine broj 14/14). Ističe daje predmetni Zakon o izmjeni Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji objavljen 05. veljače 2014. godine, a stupio je na snagu osmog dana od objave. Ističe se Naručitelj ne može pozvati na nepoznavanje pravnih pravila.

Uvidom u odluku o poništenju postupka javne nabave utvrđeno je daje navedeno da se postupak Poništava temeljem članka 100. stavka 4. točke 1. Zakona o javnoj nabavi, jer su Naručitelju postale poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka javne nabave da su bile poznate prije s obrazloženjem da je u međuvremenu dobio saznanja o postojanju Zakona o izmjeni Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (Narodne novine broj 14/14)

Ocjenjujući predmetni žalbeni navod, ovo tijelo je utvrdilo da Naručitelj nije mogao poništiti postupak javne nabave temeljem članka 100. stavka 4. točka 1. Zakona o javnoj nabavi pozivajući se da je naknadno dobio saznanja o postojanju Zakona o izmjeni Zakona o učinkovitome korištenju energije u neposrednoj potrošnji. Naime, predmetni Zakon o izmjeni Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji objavljenje 05. veljače 2014. godine, dok je gore navedena Uredba o izmjeni Zakona o učinkovitome korištenju energije u neposrednoj potrošnji koja sadrži istu odredbu objavljena još 02. kolovoza 2013. godine, a stupila je na snagu 03 . kolovoza 2013. godine. Naručitelj je predmetni postupak javne nabave objavio 02. lipnja 2014. godine. Budući daje predmetni Zakon o izmjeni Zakona o učinkovitome korištenju energije u neposrednoj potrošnji javno objavljen u Narodnim novinama i stupio je na snagu prije same objave postupka javne nabave javni Naručitelj se ne može pozvati na Činjenicu da mu nije bio poznat. Slijedom navedenog žalbeni navod je osnovan.

RJEŠENJE KLASA: UP/II-034-02/14-01/953, URBROJ: 354-01/14-6 od 23. listopada 2014.