Poništava se postupak javnog otvaranja ponuda
Žalitelj osporava zakonitost postupanja ovlaštenih predstavnika naručitelja na javnom otvaranju ponuda i tvrdi da su mu isti onemogućili aktivno sudjelovanje u postupku javnog otvaranja iz razloga sto nije dostavio punomoć za ovlaštenog predstavnika ponuditelja.

…. Valja ponoviti da je u predmetnom postupku žalitelj Obrt za prijevoz putnika i putnička agencija ,,Compakt”, vlasnik obrta Dejan Blagojević, Vukovar

Odredbom članka 2. stavak I. Zakona o obrtu (,,Narodne novine”, broj 143/13) propisano je da je obrt, u smislu ovog Zakona, samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti u skladu s člankom 8. ovog Zakona od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dohotka iii dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom iii pružanjem usluga na tržištu. Prema odredbi članka 4. istog Zakona propisano je da je obrtnik fizička osoba koja obavlja jednu iii vise djelatnosti iz članka 2. stavak I. Zakona u svoje ime i za svoj račun, a pritom se može koristiti i radom drugih osoba. Dakle, naručitelj je u konkretnom slučaju pogrešno primijenio odredbe materijalnog prava i onemogućio žalitelju aktivno sudjelovanje u postupku javnog otvaranja ponuda iako se radi o ponuditelju koji je fizička osoba, vlasnik obrta. Navedenu odredbu 6.g) dokumentacije za nadmetanje na koju se naručitelj pogrešno poziva nije moguće primijeniti na konkretnu situaciju budući je žalitelj, kako je već navedeno, fizička a ne pravna osoba. Slijedom navedenoga, naručitelja je bio dužan omogućiti žalitelju aktivno sudjelovanje u postupku javnog otvaranja ponuda unatoč činjenici da isti nije predočio pisanu i ovjerenu punomoć u skladu s traženjem iz točke 6.g) dokumentacije za nadmetanje. Takvim nezakonitim postupanjem naručitelj je povrijedio odredbe materijalnog prava na štetu žalitelja, a žalbeni navod je ocijenjen kao osnovan.

RJEŠENJE KLASA: UP/II-034-02/14-01/1026, URBROJ: 354-01/14-6 od 27. studenog 2014.