Dalje, žalitelj navodi da je 27. listopada 2014. godine putem e-maila zatražio od Naručitelja (osobe za kontakt) objašnjenje/izmjenu dokumentacije za nadmetanje, ali naručitelj do dana izjavljivanja žalbe nije odgovorio.

U predmetnom postupku poziv na nadmetanje zajedno s dokumentacijom za nadmetanje objavljen je 27. studenoga 2014. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Naručitelj je ovom državnom tijelu dostavio cjelokupnu dokumentaciju predmetnog postupka, između ostalog i žaliteljev zahtjev za objašnjenje/izmjenu dokumentacije za nadmetanje. Medu strankama nije sporno da je navedeni zahtjev Naručitelj zaprimio 27listopada 2014. godine na e-mail adresu osobe za kontakt. Uvidom u dokumentaciju za nadmetanje utvrđeno je da je točkom 41. kao datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i javnog otvaranja ponuda određen 14. studenog 2013. godine u 11,00 sati. Žalba na navedenu dokumentaciju za nadmetanje Državnoj komisiji izjavljena, a primjerak žalbe Naručitelju istodobno dostavljen, 3. studenoga 2014. godine.

Zahtjev žalitelja za objašnjenjem/izmjenom dokumentacije za nadmetanje od 27. listopada 2014. godine je pravodoban, a Naručitelj je s obzirom na rok za dostavu ponuda, 14. studenoga 2014. godine odgovor bio dužan staviti na raspolaganje najkasnije 10. studenoga 2014. godine.

Međutim, žalitelj je 3. studenoga 201 4. godine izjavio žalbu, a Naručitelj je istodobno, 3. studenoga 2014. u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavio informaciju o izjavljenoj žalbi. S obzirom na to da žalba izjavljena na dokumentaciju za nadmetanje zaustavlja postupak javne nabave, Naručitelj u konkretnom postupku nakon 3. studenoga 2014. godine vise nije mogao davati pojašnjenja niti mijenjati dokumentaciju za nadmetanje, pa je žalbeni navod neosnovan.

RJEŠENJE KLASA: UP/II-034-02/14-01/1095, URBROJ: 354-01/14-6, od 23. prosinca 2014.