1. Žalba žalitelja odbija se kao neosnovana.
2. Odbija se zahtjev žalitelja za naknadom troškova žalbenog postupka.

… Vezano uz navode koje žalitelj navodi tek u očitovanju na odgovor naručitelja na žalbu (a koje naziva „Dopuna žalbe”) i koji se odnose na to da je ponuda odabranog ponuditelja protivna točki 14.1.2. DZN (kojom se kao dokaz pravne i poslovne sposobnosti zahtijevaju izjava o sukladnosti proizvoda i potvrda o sukladnosti, tzv. CE certifikat) te točki 21. DZN (jezik ponude), ovo tijelo ističe da je žalitelj s navedenim navodima zakasnio. Naime, rok za izjavljivanje žalbe … iznosi 5 dana od dana primitka odluke o odabiru. S obzirom na to da je žalitelj navode koji se tiču nevaljanosti ponude odabranog ponuditelja zbog suprotnosti s točkama 14.1.2. i 21. DZN nije iznio u žalbi koja je pravodobno izjavljena 19.06.2015. godine (odluku o odabiru je zaprimio 15.06.2015. godine), već te navode iznosi u očitovanju na naručiteljev odgovor na žalbu zaprimljenom u ovom državnom tijelu dana 09.07.2015. godine, predmetni žalbeni navodi su nepravodobni.

KLASA: UP/II-034-02 /15-01/491 URBROJ: 354-01/15-9 Zagreb, 18. kolovoza 2015.