Člankom 72. ZUP-a uređeno je pitanje podnošenja podnesaka unutar roka, pa je tako stavkom 1. propisano da se smatra da je podnesak podnesen u roku ako je prije isteka roka zaprimljen u javnopravnom tijelu kojemu je trebao biti predan. U stavku 2. istoga članka opisuje se situacija kad je podnesak upućen poštom preporučeno ili predan ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, pa se dan predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra danom predaje javnopravnom tijelu kojemu je upućen. U odnosu na opisani članak, a imajući u vidu temeljna načela ZUP-a i njegovu korisničku usmjerenost prema strankama, kao i činjenicu da je potrebno razlikovati značenje preporučene pošiljke koje ona ima za stranku koja predaje podnesak i za javnopravno tijelo kojemu se podnesak predaje, te odredbe Zakona o poštanskim uslugama („Narodne novine” broj 144/12), podnesak poslan preporučenom ili običnom poštom kod ovlaštenih pružatelja poštanskih usluga, za koji se nedvojbeno može utvrditi da je poslan u roku, bez obzira na vrijeme kada ga je javnopravno tijelo zaprimilo, smatra se podneskom predanim u roku. Stranka ne smije biti dovedena u neravnopravni položaj zato što je u namjeri poštivanja zadanog roka predala podnesak, preporučenom ili običnom poštom, putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga. Predaja podneska preporučenom poštom je način predaje koji stranka bira radi svoje sigurnosti te da bi mogla dokazivati pravodobnost predaje podneska u slučaju gubitka pošiljke ili druge nepredviđene situacije koja se može dogoditi u predaji podneska, a nije uvjet koji mora ispuniti da bi se podnesak smatrao predanim u roku.
(dostupno na https://uprava.gov.hr/istaknute-teme/zup-informirajte-se-o-upravnom-postupanju/cesta-pitanja-i-odgovori-13097/%2013097  )