1. Poništava se izmjena dokumentacije za nadmetanje.
2. Poništava se otvoreni postupak javne nabave.
3. Odbija se zahtjev žalitelja za naknadom troškova žalbenog postupka.

Žalitelj osporava zakoni tost postupanja naručitelja prilikom izmjene dokumentacije za nadmetanje od 26. siječnja 2015. god ine kojom je izmijenjena točka 24. dok umentacije za nadmetanje i određen novi rok za dostavu ponuda. lzmjenom dokumentacije za nadmetanje i određivanjem novog roka za dostavu ponuda, kako tvrdi žalitelj, naručitelj je omogućio ponuditeljima čije su ponude otvorene 25. studenog 2014. godine da dostave nove ponude što je u suprotnosti s odredbama članka 31. Zakona o javnoj nabavi kojima je propisano da ponuditelji dostavljaju ponudu u roku za dostavu ponuda te da se ponuda nakon isteka roka za dostavu ponuda ne smije mijenjati. Oređivanjem novog roka za dostavu ponuda naručitelj je omogućio i drugim ponuditeljima koji nisu dostavili ponude do prvotno određenog roka dostave ponude, čime je žalitelj doveden u neravnopravan položaj. Žalitelj smatra da takvo postupanje nije u skladu s rješenjem Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave KLASA: UP/II-034-02/1 4-01/1187, UR BR OJ : 354-01/1 5-6 od 1 2. siječn ja 201 5. god ine. Obzirom da je pon ud u dostavio pravodobno, kako dalje ističe žalitelj, a koja zbog propusta naručitelja nije otvorena na javnom otvaranju ponuda 25. studenog 2014. godine naručitelj je bio obvezan ponoviti postupak javnog otvaranja ponuda pristiglih do 25. studenog 2014. godine na kojemu bi ispravio propuste počinjene s ponudom žalitelja.

Prethodno je već navedeno da je rješenjem ovog tijela… poništen postupak javnog otvaranja ponuda. …

Dana 23. siječnja 2015. godine naručitelj je u Elektronickom oglasniku javne nabave objavio dokumentaciju za nadmetan je u kojoj je izmijenjena točka 24. (datum, vrijcme i mjesto dostave i otvaranja ponuda) i to na način da je propisano da je rok za dostavu ponuda 3. veljače 2015. godine do 12,00 sati. Javno otvaranje ponuda počinje istodobno s istekom roka za dostavu ponuda. … Nadalje, 26. siječnja 201 5. godine naručitelj je u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavio i i spravak poziva na nadmetanje broj objave: 201 5/S 014-0002813 i to na način da je u točki VI.3.6) ispravka poziva na nadmetanje naveo: „lzmjena dokumentacije u skladu s Rješenjem Državne komisije za kontrolu postu paka javne nabave. Poništava se postu pak javnog otvaranja ponuda od 25.11 .20 14. Novo otvaranje ponuda je 3.2.2015.”

… Slijedom navedenoga, a isto je i nesporno među strankama žalbenog postu pka, javno otvaranje ponuda u predmetnom post upku javne nabave održano je 25. studenog 2014. godine. Stoga je izmjena dokumentacije za nadmetanje i poziva na nadmetanje kao i određivanje novog roka za dostavu ponuda nakon što su ponude već otvorene, protivno odredbama Zakona o javnoj nabavi i isto uzrokuje nezakonitost postupka javne nabave koja ne može biti otklonjena naknadnim radnjama naručitelja.

KLASA: UP/II-034-02/15-01/76; URBROJ: 354-01/15-8; Zagreb, 11. ožujka 2015.