1. Odbija se žalba žalitelja ………….., kao neosnovana.
2. Odbija se zahtjev žalitelja ……………., za nadoknadom troškova žalbenog postupka kao neosnovan.

Žalitelj u žalbi osporava valjanost ponude odabranog ponuditelja navodeći da je odabrani ponuditelj postupio protivno uputama iz točaka 14.3. i 16. dokumentacije za nadmetanje budući da je nadopunjavao ponudbeni troškovnik i upisivao rabat izvan predviđene tabele troškovnika, a također kod ispravaka iznosa rabata nije naveo datum ispravka.

…… Člankom 15. stavkom 3. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine, broj 10/12, u nastavku teksta: Uredba) je propisano da se u cijenu ponude bez PDV-a moraju uračunati svi troškovi i popusti. Dakle, sukladno navedenoj odredbi Uredbe, ponuditelji imaju pravo, odnosno omogućeno im je davanje popusta, te iskazivanje popusta u rekapitulaciji troškovnika nije postupanje protivno citiranoj odredbi Uredbe, odnosno točki 16. dokumentacije za nadmetanje, budući da odabrani ponuditelj nije dodavao nove stavke troškovnika odnosno mijenjao postojeće.

RJEŠENJE KLASA: UP/II-034-02/14-01/1015, URBROJ: 354-01/14-8 od 18. studenoga 2014.