Zaključak – Odbacuje se žalba žalitelja.

Žaliteljev navod o postojanju pravnog interesa za izjavljivanje žalbe u ovom postupku zbog eventualne mogućnosti dobivanja ugovora o javnoj nabavi u novom, budućem postupku javne nabave ne predstavlja pravno relevantnu činjeničnu podlogu za priznavanje pravnog interesa za izjavljivanje žalbe u ovom postupku što je već prethodno obrazloženo.

Slijedom navedenog, žalitelj nikako ne bi u konkretnom postupku ostvario korist radi koje je i sudjelova o u predmetnom postupku javne nabave jer ni eventualna osnovanost žalbenih navoda u predmetnom žalbenom postupku u odnosu na valjanost ponude odabranog ponuditelja, ili navodnog kršenja njegovih subjektivnih prava, ne bi dovela do odabira ponude žalitelja, a u svrhu sklapanja konkretnog ugovora o javnoj nabavi, te isti de facto nije oštećen niti mu prijeti opasnost da bude ostećen u konkretnom postupku javne nabave.

KLASA: UP/II-034-02/15-01/5 URBROJ: 354-01/15-7; Zagreb, 22. siječnja 2015.