U podnesku od 10. listopada 2014. godine, kojeg je ovo tijelo zaprimilo 13. listopada 2014. godine, žalitelj, između ostalog, navodi da je cijena koju je odabrani ponuditelj ponudio diskriminirajuća i nelojalna, da odabrani ponuditelj u ponudi nije priložio kataloge ni ateste za ponuđenu robu kojim bi se dokazivala kvaliteta i ostala svojstva ponuđene robe, te da odabrani ponuditelj nije uvezao sve sastavne dijelove ponude u cjelinu i obilježio ih nazivom.

S ovima žalbenim navodima žalitelj je zakasnio. Sukladno članku 146. stavak I. točka 4. Zakona o javnoj nabavi, u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti žalba se izjavljuje u roku deset dana, a u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti u roku pet dana, i to od dana primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja. Naručitelj je odluku o odabiru objavio u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 11. rujna 2014. godine, pri čemu se dostava smatra obavljenom istekom dana objave, dok je žalitelj očitovanje u kojem ističe nove žalbene navode poslao ovom tijelu preporučenom pošiljkom 10. listopada 2014. godine. Budući da su novi žalbeni navodi istaknuti izvan žalbenog roka, žalitelj je s istima zakasnio.

RJEŠENJE KLASA: UP/II-034-02/14-01/960, URBROJ: 354-01/14-11 od 22. listopada 2014.