1. Odbacuje se žalba žalitelja zbog nedostatka pravnog interesa.
2. Odbija se žalba žalitelja, kao neosnovana.
3. Odbija se zahtjev žalitelja za nadoknadom troškova žalbenog postupka kao neosnovan.

0 b r a z I o z e nj e

Prije nego se upusti u meritorno odlučivanje, ovo tijelo pristupa provjeri postupovnih pretpostavki za izjavljivanje žalbe, koje moraju biti ispunjene na strani žalitelja. Postupovne pretpostavke za izjavljivanje žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave odnose se na nadležnost, dopuštenost, urednost i pravodobnost žalbe, postojanje pravnog interesa te na činjenicu je li žalbu izjavila ovlaštena osoba.

…. Budući da je žalitelj IDT-inženjering d.o.o., Osijek u predmetnom postupku javne nabave ponudu podnio kao član zajednice ponuditelja Eptisa Servicios de Ingenieria s.l., Španjolska, Madrid, IDT-inženjering d.o.o., Osijek i Eptisa Adria d.o.o., Zagreb a da je žalba je potpisana samo od ovlaštene osobe člana zajednice ponuditelja IDT-inženjering d.o.o., Zagreb, Zaključkom KLASA: UP/II-034-02/14-01/955, URBROJ: 354-01/14-4 od 3. listopada 2014. godine žalitelj je pozvan da uredi žalbu sukladno članku 159. Zakona o javnoj nabavi, odnosno da u roku od pet dana od zaprimanja Zaključka dostavi punomoć kojom članovi zajednice ponuditelja Eptisa Servicios de Ingenieria, Španjolska, Madrid i Eptisa Adria d.o.o., Zagreb, ovlašćuju za podnošenje žalbe člana zajednice ponuditelja IDT-inženjering d.o.o., Osijek. Žalitelj je predmetni Zaključak zaprimio dana 7. listopada 2014. godine, no u ostavljenom roku od 5 dana po istome nije postupio, odnosno nije dostavio ovlaštenje za podnošenje žalbe od ostalih članova zajednice ponuditelja.

Članak 141. stavak I. Zakona o javnoj nabavi propisuje da pravo na žalbu ima svaka fizička osoba, pravna osoba i zajednica fizičkih i/ili pravnih osoba koja ima ili je imala pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ili natječaja i koja je pretrpjela ili bi mogla pretrpjeti štetu od navodnog kršenja subjektivnih prava. Budući da žalitelj IDT-inženjering d.o.o., Osijek svoju ponudu u predmetnom postupku javne nabave nije predao samostalno već kao Član zajednice ponuditelja, samostalno ne može ni dobiti predmetni ugovor o javnoj nabavi odnosno nema pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi, već pravni interes za dobivanje predmetnog ugovora ima zajednica ponuditelja, a ovlaštenje za podnošenje žalbe i u ime ostalih članova zajednice ponuditelja žalitelj nije dostavio, te time nije dokazao ispunjavanje uvjeta iz članka 14 J. Stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, stoga je riješeno kao u točki I. izreke ovog Rješenja.

RJEŠENJE KLASA: UP/II-034-02/14-01/955, URBROJ: 354-01/14-8 od 11. studenoga 2014.