1. Odbacuje se žalba žalitelja zbog nedostatka pravnog interesa.
2. Odbija se žalba žalitelja kao neosnovana.
3. Odbija se zahtjev žalitelja za naknadom troškova žalbenog postupka kao neosnovan.

… Članak 141. stavak I. ZJN-a propisuje da pravo na žalbu ima svaka fizička osoba, pravna osoba i zajednica fizičkih i/ili pravnih osoba koja ima ili je imala pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ili natječaja i koja je pretrpjela ili bi mogla pretrpjeti štetu od navodnog kršenja subjektivnih prava. Budući da žalitelj IDT-inženjering d.o.o., Osijek svoju ponudu u predmetnom postupku javne nabave nije predao samostalno već kao Član zajednice ponuditelja, samostalno ne može ni dobiti predmetni ugovor o javnoj nabavi odnosno nema pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi, već pravni interes za dobivanje predmetnog ugovora ima zajednica ponuditelja, a ovlaštenje za podnošenje žalbe i u ime ostalih članova zajednice ponuditelja žalitelj nije dostavio, te time nije dokazao ispunjavanje uvjeta iz članka 14 J. st. 1. ZJN-a, stoga je riješeno kao u točki I. izreke ovog Rješenja…

KLASA: UP/II-034-02/14-01/955 URBROJ: 354-01/14-08 Zagreb, 11. studenoga 2014.