1. Žalba žalitelja, odbija se kao neosnovana.
2. Odbija se zahtjev žalitelja za naknadom troškova žalbenog postupka.

O b r a z I o ž e nj e
Uvidom u ponudu žalitelja utvrđeno je da je na stranici 3/66 naveo: „zaštitne kape na krajevima cijevi i fazonerije su naše vlasništvo i nakon ugradnje cijevi HEP i izvođač radova su obvezni vratiti kape (u slučaju ne vraćanja kapa HEP/izvodač radova je dužan platiti kape u cijeni od520,00 kn/komadu)”, Točkom 5, 1.2. dokumentacije za nadmetanje „Način izrade ponude”, podtočkom d) propisano je da se pri izradi ponude ponuditelj mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje te ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst dokumentacije za nadmetanje, Točkom 5.5, dokumentacije za nadmetanje propisano je da u cijenu bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
Žalitelj u žalbi ne osporava da zaštitne kape nisu tražene u predmetnom postupku nabave, nego navodi da je iste nudio kao bolje tehničko rješenje.
Prema članku 87, stavak J, Zakona o javnoj nabavi, pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje. Stoga, naručitelj je osnovano odbio ponudu žalitelja jer je ista suprotna točkama 5, 1.2.d) i 5.5. dokumentacije za nadmetanje te je žalbeni navod neosnovan.

RJEŠENJE KLASA: UP/11-034-02/14-01/694, URBROJ: 354-01/14-7 od 28. kolovoza 2014.