1. Žalba žalitelja odbija se kao neosnovana.
2. Zahtjev žalitelja za naknadom troškova žalbenog postupka odbija se kao neosnovan.

Žalitelj u žalbi ističe da je cijena svih ponuda koje je naručitelj ocijenio valjanima veća od procijenjene vrijednosti nabave. Stoga, s obzirom da je cijena svih ponuda veća od osiguranih sredstava za nabavu, žalitelj smatra da je sve ponude trebalo ocijeniti neprihvatljivima te poništiti predmetni postupak javne nabave.
Ocjenjujući ovaj žalbeni navod utvrđeno je slijedeće. Uvidom u točku 1. dokumentacije za nadmetanje utvrđeno je da procijenjena vrijednost nabave iznosi 700.000,00 kuna. Nadalje, uvidom u zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda od 19. kolovoza 2014. godine utvrđena je točnom tvrdnja žalitelja da je cijena svih ponuda veća od procijenjene vrijednosti nabave. Međutim, nije u pravu žalitelj kada smatra da je predmetni postupak javne nabave trebalo poništiti. Naime, članak 100. stavak 3. točka 1. Zakona o javnoj nabavi propisuje da javni naručitelj može nakon isteka roka za dostavu ponude poništiti postupak javne nabave ako je cijena najpovoljnije ponude veća od osiguranih sredstava za nabavu. Dakle, iz navedene odredbe Zakona o javnoj nabavi proizlazi da u slučaju kada je cijena najpovoljnije ponude veća od osiguranih sredstava za nabavu, naručitelj može, ali nije dužan poništiti postupak javne nabave. Naručitelj u odgovoru na žalbu navodi da se nije odlučio na poništenje postupka jer je ocijenio da će osigurati potrebna sredstva za izvršenje ugovora. Stoga, budući da u konkretnom slučaju nije postojala zakonska obveza naručitelja za poništenjem predmetnog postupka, slijedom svega navedenog, žalbeni navod žalitelj a je ocijenjen kao neosnovan.

RJEŠENJE KLASA: UP/II-034-02/14-01/886, URBROJ: 354-01/14-9 od 10. rujna 2014.