Rješenje – Odbija se prijedlog za povrat u prijašnje stanje predlagatelja kao neosnovan.

Dana 10. veljače 2015. predlagatelj je podnio ovom državnom tijelu prijedlog za povrat u prijašnje stanje uz žalbu na Odluku o odabiru od 29. siječnja 2015. godine, broj: 2302-M-89/ 14, u otvorenom postupku javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje do dvije godine, broj objave: 2014/S 005-00580 19, predmet nabave: usluge prijevoza radnika na posao i s posla, naručitelja HEP-Proizvodnja d.o.o. Zagreb. U navedenom pravnom sredstvu predlagatelj u bitnom navodi da je kao ponuditelj u predmetnom postupku, zbog bolesti i fibroznog stanja, mogao izjaviti žalbu tek 10. veljače 2015. godine, a kao dokaz navedenog dostavlja ispričnicu zdravstvene ustanove.

Prijedlog za povrat u prijašnje stanje nije osnovan.
Članak 82. stavak I. Zakona o općem upravnom postupku propisuje da će se stranci koja iz opravdanih razloga propusti u roku obaviti neku radnju pa je zbog tog propuštanja isključena od obavljanja te radnje dopustiti na njezin prijedlog povrat u prijašnje stanje postupka prije propuštanja poduzimanja radnje u određenom roku. Nadalje, u istom stavku je propisano da će se prijedlog u prijašnje stanje dopustiti i stranci koja je iz neznanja ili očitom pogreškom poslala ili predala podnesak na vrijeme, ali nenadležnom javnopravnom tijelu.

Uvidom u dokumentaciju spisa, kao i u Elektronički oglasnik javne nabave utvrđeno je da je naručitelj Odluku o odabiru ponuditeljima u predmetnom postupku dostavio objavom u Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 4. veljače 2015., sukladno članku 96. stavku 6. Zakona o javnoj nabavi.

Prema odredbi članka 146. stavka I. točke 4. Zakona o javnoj nabavi u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti Žalba se izjavljuje u roku deset dana, a u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti u roku pet dana, i to od dana primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, odnosno razloge poništenja.
… Predmetna ispričnica nije dokument temeljem kojeg bi ovo tijelo ocijenilo da u konkretnom slučaju postoji opravdan razlog za povrat u prijašnje stanje, a osim toga, sve i da jest, ostaje činjenica da je rok za žalbu iznosio pet dana, počeo je teći 5. veljače 2015., pa je žalitelj, odnosno predlagatelj ovog prijedloga za povrat u prijašnje stanje, imao mogućnost izjavljivanja žalbe i prije datuma za koje je podnesena ispričnica.

KLASA: UP/II-034-02/15-01/110 URBROJ:354-01/15-5; Zagreb, 20. veljače 2015.