1. Poništavaju se točke 12.C., 12.D.b) i 12.E.4. dokumentacije za nadmetanje
2. Odbija se zahtjev žalitelja za naknadu troškova žalbenog postupka.

Obrazlozenje

Žalitelj u žalbi navodi da sukladno pozitivnim pravnim propisima ne postoji pravna osnovna iz koje bi proizlazila obveza da se u jamstvenom roku vozila moraju servisirati u ovlaštenom IVECO servisu i koristiti isključivo originalni rezervni dijelovi ili jednakovrijedni rezervni dijelovi odobreni potvrdom ili izjavom proizvođača/ovlaštenog distributera. Navodi da bi svaki naputak proizvođača vozila koji bi svoju garanciju ograničio takvom odredbom bio pravno ni štetan i neskladan s nizom Zakona, Uredbi i EU direktiva, a posebno s obzirom na činjenicu da je u točki 4. dokumentacije za nadmetanje Naručitelj izričito naveo da su vozila koja su predmet nabave izvan jamstvenog roka.

Postupajući po žalbenom navodu ž:alitelja izvršen je uvid u dokumentaciju za nadmetanje te je utvrđeno da je Naručitelj u točki 4. dokumentacije za nadmetanje propisao da je predmet nabave roba i usluge za održavanje teretnih vozila IVECO sukladno troškovniku u dijelu XL dokumentacije za nadmetanje. Naručitelj navodi da predmet nabave obuhvaća: redovni servis vozila izvan jamstvenog roka, popravak utovarne rampe, limarske i lakirerske usluge, servis pumpe visokog pritiska i turbine, nabavu ulja i maziva, nabavu rezervnih dijelova, nabavu auto guma za kamione, usluge vulkanizacije i usluge vucne službe. …

U konkretnom slučaju Naručitelj, između ostalog, nabavlja uslugu redovnog servisa vozila izvan jamstvenog roka. Na vertikalne sporazume o prodaj i rezervnih dijelova za motorna vozila te vertikalne sporazume o pružanju usluga popravaka i održavanja motornih vozila primjenjuje se Uredba o skupnom izuzeću sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila (Narodne novine, broj 37/11 ). kojom se omogućava dostupnost originalnih rezervnih dijelova ovlaštenim i neovlaštenim servisima. Naime, odredbom članka 1. navedena Uredba propisano je da se Uredbom određuju uvjeti koje sporazumi o distribuciji i servisiranju motornih vozila moraju sadržavati, te ograničenja ili uvjeti koje takvi sporazumi ne smiju sadržavati kako bi se mogli skupno izuzeti od opće zabrane iz članka 8. stavka 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. Odredbom članka 8. stavak

….Zatim, u Mišljenju KLASA: 034-08/2014-01/281, URBROJ: 580-05/63-2014-002 od 23. srpnja 2014. godine, koje je ovo tijelo zaprimilo u žalbenom predmetu KLAS A: UP/II-034-02/14-01 /569, Agencija za zaštitu tržišnog na\jecanja, između ostalog navodi slijedeće: ,,Servisiranje motornih ……. Međutim, za one servisne usluge koje nisu obuhvaćene jamstvom ne može se uvjetovati njihovo obavljanje od strane ovlaštenih servisera, odnosno navedeno bi bilo u suprotnosti s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja..
Slijedom svega navedenog, a uzimajući u obzir da Naručitelj u konkretnom slučaju nabavlja uslugu redovnog servisa vozila izvan jamstvenog roka, ovo tijelo je ocijenilo da tražene dokaze tehničke i stručne sposobnosti u točkama 12.C i 12.D.b) dokumentacije za nadmetanje (važeći dokument kojim se dokazuje/potvrđuje da je svaki ponudbeni servis ovlašteni serviser za IVECO vozila, a koji izdaje proizvođač ili ovlašteni zastupnik ili ovlašteni distributer vozila IVECO za Republiku I-Hrvatsku), te dokaz tehničke i stručne sposobnosti tražen u točki 12.E.4. dokumentacije za nadmetanje, Naručitelj nije doveo u svezu s predmetom nabave.

RJEŠENJE KLASA: UP/II-034-02/14-01/828, URBROJ: 354-01/14-6 od 10. listopada 2014.