I. Poništavaju se točke 19.2.b. i 46.1. dokumentacije za nadmetanje,
2. Odbija se zahtjev žalitelja za naknadom troškova žalbenog postupka.

Obrazlozenje

Žalba žalitelja je djelomično osnovana.

Žalitelj u žalbi osporava točku 19.1. dokumentacije za nadmetanje jer smatra da je Naručitelj propisujući dokaz jednakovrijednosti otežao sudjelovanje u postupku ponuditeljima koji nude rezervne dijelove usporedive kvalitete, budući da dokazivanje jednakovrijednosti nije omogućio i BER certifikatom, a sto je i suprotno Uredbi o skupnom izuzeću sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila (Narodne novine, broj 37/11).

… Sukladno članku 14. Uredbe o skupnom izuzeću sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila rezervni dijelovi su dijelovi koje treba ugraditi u motorno vozilo ili na njega, kako bi se zamijenili dijelovi tog vozila, mogu biti originalni rezervni dijelovi ili rezervni dijelovi usporedivo jednake kvalitete. Originalni rezervni dijelovi sukladno Uredbi su rezervni dijelovi koji su iste kvalitete kao i dijelovi koji se rabe za sastavljanje motornog vozila te koji se proizvode u skladu s propisima i proizvodnim standardima sto ih proizvođač vozila pruža za proizvodnju dijelova ili rezervnih dijelova za navedena motorna vozila.

……. Dakle, sukladno citiranim odredbama Uredbe, da bi se rezervni dio smatrao rezervnim dijelom usporedivo jednake kvalitete originalnom rezervnom dijelu nije nužno da isto potvrdi proizvođač vozila za koji se taj dio proizvodi, već to može učiniti proizvođač rezervnog dijela usporedivo jednake kvalitete (tzv. BER certifikat).

….. budući da rezervni dijelovi usporedive jednake kvalitete predstavljaju konkurenciju njegovim originalnim rezervnim dijelovima, te se ne može očekivati da će ponuditelji uspjeti ishoditi dokument tražen u točki 19.1.b. od proizvođača vozila MAN.

Također valja napomenuti da ni iz dopisa proizvođača vozila MAN te dostavljenih uvjeta jamstva koje je Naručitelj dostavio uz svoje očitovanje od 21. listopada 2014. godine ne proizlazi da je valjanost jamstva uvjetovana time da proizvođač vozila za rezervne dijelove usporedivo jednake kvalitete koji se u vozila ugrađuju unutar jamstvenog roka (a nisu pokriveni jamstvom) unaprijed potvrdi da su jednakovrijedni originalnim rezervnim dijelovima, a upravo je argument Naručitelja za traženje dokaza jednakovrijednosti kako je opisano u točki 19.1.b. dokumentacije za nadmetanje činjenica da su neka vozila pod jamstvom. Slijedom svega iznesenog, žalbeni navod je osnovan.

RJEŠENJE KLASA: UP/II-034-02/14-01/827, URBROJ: 354-01/14-10 od 4. studenoga 2014.