1. Poništava se dokumentacija za nadmetanje u točki 5. Ponudbenog lista za 1. i 2. grupu.
2. Nalaže se naručitelju da nadoknadi žalitelju troškove žalbenog postupka u iznosu od 10.070,00 kn.

Žalitelj u žalbi osporava sadržaj dokumentacije za nadmetanje u točki 5. ponudbenog lista za 1. i 2. grupu u dijelu u kojem je propisano iskazivanje PDV-a od 25%, te u točki 2.1 . prijedloga ugovora za 1. i 2. grupu u dijelu u kojem je propisano iskazivanje PDV-a od 25%. Naime, žalitelj ističe da se sukladno Zakonu o PDV-u, Pravilniku o PDV-u, te Mišljenju Porezne uprave od 4. veljače 2014. godine, na isporuku respiratora koji su predmet nabave u ovom postupku javne nabave primjenjuje snižena stopa PDV-a od 5%.

Uvidom u dokumentaciju za nadmetanje utvrđeno je da je naručitelj u ponudbenom listu i u prijedlogu ugovora koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje, u točkama kako to navodi žalitelj u žalbi, naveo da se prilikom iskazivanja cijene za obje grupe predmeta nabave PDV iskazuje po stopi od 25%.

… Zatim, uvidom u Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine«, broj 7/12.,14/1 2., 23/12., 25/12., 45/1 2., 69/12., 85/12., 92/12., 119/12., 147/12., 21/13 ., 38/13., 93/13., 119/13.,125/13., 129/13., 136/13., 141/13., 154/13., 11/14., 12/14., 22/14., 34/14., 45/14., 54/14., 59/14.,86/14., 92/14., 119/14. i 129/14, 149/14), …, utvrđeno je da se u stupcu 3 Popisa navode generički nazivi pomagala, te se pod rednim brojevima 1495 i 1496 u stupcu 3 navode i respiratori. Sukladno prethodno citiranim propisima zaključeno je da se na isporuke respiratora obračunava snižena stopa PDV-a od 5%, a isto proizlazi i iz Mišljenja Porezne uprave KLASA: 410-19/14-01/85, URBROJ : 513-07-21-01/14-2 od 4. veljače 2014. godine koje je uz žalbu žalitelj dostavio ovom tijelu. …, te je žalbeni navod osnovan.

KLASA: UP/II-034-02/15-01/9 URBROJ: 354-01/15-6; Zagreb, 4. veljače 2015.