1. Poništava se točka Vl.9. dokumentacije za nadmetanje ……..
2. Nalaže se Naručitelju ….. nadoknadi žalitelju ……… troškove žalbenog postupka u …..

0 b r a z I o z e nj e

…… Žalitelj navodi da pobijana DZN nije zakonita te je sporan jednak tretman potencijalnih ponuditelja i sastavljanje usporedivih ponuda bez preuzimanja nepotrebnih rizika od strane tih ponuditelja. Istice da je Naručitelj DZN-om, točkom VI. Ostale odredbe, na str. 18. DZN, pod 9., propisao da je za potrebe nabave predmetnih usluga angažirao posrednika za osiguranje …… te da Naručitelj time postupa protivno odredbama članaka 3. 17. i 78. ZJN-a, jer nije poznato ima li navedeni posrednik ugovore o pravu na proviziju i s kojim potencijalnim ponuditeljima I osigurateljima, sukladno kojima će isti imati pravo zahtijevati proviziju od odabranog ponuditelja I osiguratelja te koliki je iznos te provizije, a sto je bitno za izračun visine cijene ponude i usporedivost ponuda te posljedično može dovesti do diskriminacije onih koji imaju ugovor o pravu na proviziju u odnosu na one koji imaju nize provizijske stope ili taj ugovor o pravu na proviziju uopće nemaju sklopljen sa posrednikom.

…. Članak 78. stavak 1. DZN propisuje da dokumentacija za nadmetanje mora biti jasna, razumljiva i nedvojbena te izrađena na način da omogući podnošenje usporedivih ponuda.

Stavak 2. istog članka propisuje da dokumentacija za nadmetanje mora omogućiti izračun cijena bez preuzimanja neuobičajenih rizika i poduzimanja opsežnih predradnji ponuditelja. Članak 3. stavak 1. ZJN-a propisuje da su prilikom provođenja postupaka iz ovoga Zakona Naručitelji obvezni u odnosu na sve gospodarske subjekte poštovati načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao sto su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti. S obzirom na to da iz DZN nije vidljiv iznos provizije posrednika u osiguranju koji može ići na teret ponuditelja, ponuditelji ne mogu sastaviti usporedive ponude bez preuzimanja nepotrebnih rizika, sukladno odredbama Članka 78. stavaka 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi te time ujedno nisu ispunjeni zahtjevi iz članka 3. ZJN. Slijedom svega navedenog, žalbeni navod je osnovan.

RJEŠENJE KLASA: UP/II-034-02/14-01/1163, URBROJ: 354-01/14-6 od 29. prosinca 2014.