Žalitelj nadalje u žalbi osporava financijsku sposobnost odabranog ponuditelja. U prilog iznijetoj tvrdnji žalitelj u bitnom navodi da dostavljenim BON-om 2 od 12. svibnja 2014. godine odabrani ponuditelj nije dokazao da nije u blokadi računa sukladno traženju naručitelja propisanom u dokumentaciji za nadmetanje.
Točkom 16.1. dokumentacije za nadmetanje naručitelj je u svrhu dokazivanja financijske sposobnosti, među ostalim, propisao da gospodarski subjekt dostavom obrasca BON-2/SOlL-2 ili drugog dokumenta kojeg smatra prikladnim moraju dokazati da u posljednjih šest mjeseci nisu bili u blokadi računa ili glavnog računa niti jedan dan računajući od početka postupka javne nabave.
Sukladno članku 23. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi konkretni postupak javne nabave započeo je 23. svibnja 2013. godine tj. danom slanja objave poziva na nadmetanje u Elektronički oglasnik javne nabave. Nadalje, uvidom u odabranu ponudu utvrđeno je da je na stranici 19/319 priloženo Izvješće o solventnosti izdano 13. svibnja 2014. godine sa podacima o solventnosti na dan 12. svibnja 2014. godine, a u kojem je navedeno da odabrani ponuditelj nije bio u blokadi računa u proteklih šest mjeseci.
Iz naprijed navedenih podataka o solventnosti razvidna je da odabrani ponuditelj nije dokazao da šest mjeseci prije početka konkretnog postupka javne nabave nije bio u neprekidnoj blokadi računa.
Budući da odabrani ponuditelj nije dokazao financijsku sposobnost sukladno točki 16.1 dokumentacije za nadmetanje, naručitelj je na štetu žalitelja pogrešno primijenio odredbu članka 90. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi pa je navod žalitelja osnovan.

RJEŠENJA KLASA: UP/II-034-02/14-01/911, URBROJ: 354-01/14-9 od 23. rujna 2014.