1. Žalba žalitelja se odbija kao neosnovana.
2. Odbija se zahtjev žalitelja za naknadom troškova žalbenog postupka.

Presudom Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: 6 Usl -1 732/13 od 30. siječnja 2015. god i ne koja je donesena povodom tužbe tužitelja Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, tužba je uvažena, a predmetno rješenje ovog državnog tijela poništeno uz obrazloženje da je tuženik pogrešno primijenio odredbe članka 71. Zakona o javnoj nabavi tvrdeći da iz sadržaja navedeni h odredbi proizlazi da je zakonodavac javnim naručiteljima kod propisivanja uvjeta financijske sposobnosti kao i dokaza o ispunjavanju tih uvjeta dao široke ovlasti , dopustivši time naručiteljima i da odrede starost traženih dokaza.

U ponovljenom post upku pred ovim državnim tijelom izvedeni su dokazi pregledom i analizom dokaznog materijala koji se sastoji od objave poziva na nadmetanje, dokumentacije za nadmetanje, očitovanja stranaka u žalbenom postupku, presude pravnog suda u Rijeci, poslovni broj: 6 Usl-1732/13 od 30. siječnja 201 5. god ine te ostale dostavljene dokumentacije.
… od dana izdavanja potvrde. Traženo ponuditelj dokazuje valjanom ispravom u skladu s traženjem s time da BON 1 ne smije biti stariji od šest mjeseci, a BON 2 ne smije biti stariji od 30 dana od dana slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave….

Slijedom navedenog, a uvažavajući pravno shvaćanje Upravnog suda u Rijeci koje je izraženo u presudi poslovni broj: 6 Usl-1732/13 od 30. siječnja 2015. god ine da tražnje dokaza financijske sposobnosti iz točke 4.2.1. dokumentacije za nadmetanje nije protivno prethodno citiranoj odredbi članka 71 . Zakona o javnoj nabavi, žalbeni navod je ocijenjen kao neosnovan.

KLASA: UP/II-034-02/13-01/1443 URBROJ: 354-01/15-26, Zagreb, 20. veljače 2015.