1. Žalba žalitelja …….odbija se kao neosnovana.
2. Odbija se zahtjev žalitelja T……….., za naknadom troškova žalbenog postupka.

0 b r a z I o z e nj e

Žalitelj u žalbi navodi da je različito određen rok za dostavu ponuda u pozivu na nadmetanje i u dokumentaciji za nadmetanje te da stoga dokumentacija za nadmetanje nije jasna, razumljiva i nedvojbena, sto je suprotno članku 78. Zakona o javnoj nabavi. Naime, navodi da je točkom 44. dokumentacije za nadmetanje Naručitelj propisao kao krajnji rok za dostavu ponuda ujedno i rok otvaranja ponuda 11. prosinac 2014. godine u 10,00 sati. Nasuprot tome, navodi da je u pozivu na nadmetanje objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave u ,,Narodnim novinama” od 3. studenog 2014. godine kao rok za dostavu ponuda propisan 10. prosinac 2014. godine u 10,00 sati.

Ocjenjujući osnovanost ovog žalbenog navoda, utvrđeno je da je Naručitelj u pozivu na nadmetanje, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave u ,,Narodnim novinama” dana 3. studenog 2014. godine, kao rok za dostavu ponuda i javno otvaranje ponuda propisao 10. prosinac 2014. godine u 10,00 sati. Uvidom u dokumentaciju za nadmetanje, utvrđeno je da je točkom 44. ,,Datum, vrijeme i mjesto dostave zahtjeva za sudjelovanje ili ponuda i (javnog) otvaranja ponuda”, kao krajnji rok za dostavu ponuda određen 11. prosinac 2014. godine u 10,00 sati te je određeno da je krajnji rok za dostavu ponuda ujedno i rok za otvaranje ponuda. Iz navedenog je razvidno da je rok za dostavu i otvaranje ponuda u pozivu na nadmetanje i u dokumentaciji za nadmetanje različito određen. Međutim, ovo tijelo ocjenjuje da zbog navedene neusklađenosti u pozivu i u dokumentaciji za nadmetanje, dokumentacija za nadmetanje nije nejasna i nerazumljiva, stoga nije suprotna Članku 78. stavku I. Zakona o javnoj nabavi.

RJEŠENJE KLASA: UP/II-034-02/14-01/1138, URBROJ: 354-01/14-7, od 19. prosinca 2014.