Provjeravajući ovaj žalbeni navod ovo tijelo je utvrdilo da je Naručitelj točkom III.2.1. poziva na nadmetanje i točkom 4.1.1 dokumentacije za nadmetanje, Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta, propisao da ponuditelj mora dokazati da je u sudskom, obrtnom, strukovnom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta registriran za obavljanje djelatnosti u svezi s predmetom nabave te u tu svrhu dostaviti: a) odgovarajući izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta ili b) ako se dokument pod a) ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, Izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela; izvod, odnosno izjava ne smiju biti stariji od tri (3) mjeseca računajuci od dana početka postupka javne nabave, a u slučaju nuđenja zajedničke ponude, članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati svoju pravnu sposobnost iz članka 70. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi sukladno točki 4.1. l. dokumentacije za nadmetanje, pri čemu svaki član zajednice ponuditelja dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti za onaj dio predmeta nabave za koji je u ponudi naznačio da će izvršavati.

…………. Budući je naručitelj traženi dokaz pravne i poslovne sposobnosti propisao na način da su članovi zajednice ponuditelja obvezni pojedinačno dokazati svoju pravnu sposobnost iz članka 70. stavak I. Zakona o javnoj nabavi na način da dokažu da su registrirani za obavljanje djelatnosti za onaj dio predmeta nabave za koji su u ponudi naznačili da će izvršavati, navedeno traženje je sukladno Zakonu o javnoj nabavi, te je žalbeni navod neosnovan.

RJEŠENJE KLASA: UP/II-034-02/14-01/518, URBROJ: 354-01/14-10 od 22. srpnja 2014.