I. Poništavaju se točke 3.1.2 te točka 6.1 dokumentacije za nadmetanje kao i točka III.2 3.1.2 poziva na nadmetanje zahvaćene nezakonitošću u otvorenom postupku javne nabave,.
2. Nalaže se naručitelju nadoknadi žalitelju troškove žalbenog postupka u ukupnom iznosu od 10.070,00 kuna.

Obrazloženje

Žalitelj navodi da se naručitelj u dokumentaciji za nadmetanje u točki 1.8 ne poziva na izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 83/13, 143/13) te odluku Ustavnog suda (Narodne novine, broj 13/14). Također u obrascu Izjave o nekažnjavanju iz priloga 4 dokumentacije za nadmetanje se ne navodi da se izjava daje prema važećem Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 143/13 i 13/14) zbog čega može doći do davanja nepravilnih ponuda.
.. Iz navedenih odredbi dokumentacije za nadmetanje nedvojbeno proizlazi da naručitelj prilikom navođenja propisa koji uređuje predmetni postupak, dakle Zakona o javnoj nabavi, nije brojevima objave u Narodnim novinama kao službenom glasilu naveo sve izmjene pravnog propisa koji se odnosi na predmetni postupak javne nabave.
Međutim, navedena činjenica nije od utjecaja na zakonitost citirane odredbe dokumentacije za nadmetanje s obzirom na to da izmjenama Zakona o javnoj nabavi objavljenima u Narodnim novinama broj 83/13, 143/13 te odlukom Ustavnog suda (Narodne novine broj 13/14) nije mijenjan sadržaj članka 13. Zakona o javnoj nabavi na koji se odnosi točka 1.8 dokumentacije za nadmetanje.
Također, iako u obrascu izjave o nekažnjavanju nisu navedeni svi brojevi Narodnih novina u kojima su objavljene izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi, sadržaj izjave o nekažnjavanju sastavljen je u skladu sa sadržajem članka 67. važećeg Zakona o javnoj nabavi.
Slijedom navedenog s obzirom na to da premetni nedostatak u dokumentaciji ne utječe nazakonitost postupka, žalbeni navod je neosnovan.

RJEŠENJE KLASA: UP/II-034-02/14-01/830, URBROJ: 354-01/14-8 od 11. rujna 2014.