2. Poništava se dokumentacija za nadmetanje u točki 10.2.a.
3. Zahtjev žalitelja za naknadom troškova žalbenog postupka odbija se kao neosnovan.

Žalitelj osporava točku 10.2.a dokumentacije za nadmetanje – Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti te ističe da je ukupna procijenjena vrijednost nabave 1.280.000,00 kuna bez PDV-a da se u konkretnom slučaju radi o postupku javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma na dvije godine s tim da javni naručitelj predviđa sklapanje pojedinačnih ugovora o javnoj nabavi u trajanju od jedne godine. Ističe da je naručitelj odredio da gospodarski subjekt mora dokazati da je ispunio ugovorne obveze za dva ugovora čija zbrojena vrijednost ne smije biti manja od procijenjene vrijednosti nabave, a da bi trebalo stajati da gospodarski subjekt mora dokazati daje ispunio ugovorne obveze za dva ugovora čija zbrojena vrijednost ne smije biti manja od 640.000,00 kuna, a uzimajući u obzir članak 9. Uredbe gdje je naveden način određivanja minimalnih razina sposobnosti natjecatelja ili ponuditelja.

Uvidom u dokumentaciju za nadmetanje utvrđeno je da je naručitelj odredio u točki 10.2.a da ponuditelji dostave popis značajnih ugovora o uslugama po vrsti i složenosti istih ili sličnih predmetu
nabave izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini s iznosom i datumom pružene usluge te nazivom druge ugovorne stane, naručitelja u smislu
Zakona o javnoj nabavi ili privatnog subjekta. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi, popis sadrži ili mu se kao dokaz prilaže potvrda izdana ili potpisana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis sadrži ili mu se kao dokaz prilaže njegova potvrda, a u nedostatku iste, vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Gospodarski subjekt mora dokazati da je ispunio ugovorne obveze za dva (2) ugovora (s popisa) čija zbrojena vrijednost ne smije biti manja od procijenjene vrijednosti nabave, čime gospodarski subjekt dokazuje da ima potrebno iskustvo, znanje i sposobnost i da je s obzirom na opseg, predmet i procijenjenu vrijednost, sposoban izvršiti predmet nabave.
Sukladno članku 9. stavak 6. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine br. 10/12) u slučaju postupaka javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma u smislu stavaka 4. i 5. ovoga članka minimalne razine sposobnosti natjecatelja ili ponuditelja koje se zahtijevaju moraju biti razmjerne procijenjenoj vrijednosti podijeljenoj s brojem godina za koje se sklapa okvirni sporazum ili brojem ugovora za koje se predviđa da će se sklopiti na temelju okvirnog sporazuma.
Procjenjujući navedeni žalbeni navod, ovo tijelo je utvrdilo da je u predmetnom postupku procijenjena vrijednost nabave 1.280.000,00 kuna, a da se postupak javne nabave vodi radi sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na dvije godine. Stoga je naručitelj bio dužan sukladno gore citiranim odredbama Uredbe vrijednost predmeta nabave podijeliti s brojem godina za koje se sklapa okvirni sporazum te odrediti da gospodarski subjekt mora dokazati da je ispunio ugovorne obveze za dva (2) ugovora (s popisa) čija zbrojena vrijednost ne smije biti manja od 640.000,00 kuna

Podijeljeni troškovi postupka

Žalitelj je podnio zahtjev za naknadom troškova žalbenog postupka u ukupnom iznosu od 22.500,00 kuna, od čega 10.000,00 kuna na ime naknade za vođenje žalbenog postupka te 10.000,00 na ime nagrade za sastavljanje žalbe po odvjetniku uvećano za pdv od 2.500,00 kuna (Tbr. 22. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika), o kojem sukladno članku 170. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi, odlučuje ovo državno tijelo. Sukladno članku 170. stavak 5. Zakona o javnoj nabavi u slučaju djelomičnog usvajanja žalbe, Državna komisija može odlučiti da svaka stranka snosi svoje troškove, da se troškovi žalbenog postupka podijele na jednake dijelove ili da se podijele razmjerno
usvajanju žalbe. Žalbeno traženje žalitelja je da se poništi otvoreni postupak javne nabave. Budući da ovo tijelo poništava samo jednu točku dokumentacije za nadmetanje, a ne cijeli postupak žalba je djelomično osnovana.
Sukladno odredbi članka 170. stavka 5. Zakona o javnoj nabavi ovo tijelo je odlučilo da svaka stranka snosi svoje troškove

KLASA: UP/11-034-02/14-01/665, URBROJ: 354-01/14-9 od 11. rujna 2014.