1. Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje u dijelu zahvaćenom nezakonitošću.
2. Nalaže se naručitelju da nadoknadi žalitelju troškove ovog žalbenog postupka u iznosu od 10.070,00 kuna.
Žalitelj smatra da je naručitelj točku 3.1.2. dokumentacije za nadmetanje propisao protivno članku 67. stavak I. točka 2. Zakona o javnoj nabavi, jer je propisao da će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, što je uže od razloga predviđenih zakonom.
Zakon o javnoj nabavi u članku 67. stavak I. točka 2. propisuje da je javni naručitelj obvezan isključiti natjecatelja ili ponuditelja iz postupka javne nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Budući traženje naručitelja propisano točkom 3.1.2. dokumentacije za nadmetanje, Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, nije sukladno važećoj zakonskoj odredbi članka 67. stavak I. točka 2. Zakona o javnoj nabavi, žalbeni navod je osnovan.

RJEŠENJE KLASA: UP/II-034-02/14-01/621, URBROJ: 354-01/14-6 od 28. kolovoza 2014.