Žalitelj nadalje navodi da je naručitelj pod točkom 4.2.3. a) dokumentacije za nadmetanje, kao dokaz financijske sposobnosti, tražio potvrdu porezne uprave iz koje mora biti vidljivo da ponuditelj nema duga po osnovi javnih davanja. Smatra da je traženje nejasno, dvojbeno i nerazumljivo i da potvrda porezne uprave uopće ne bi smjela biti dokaz financijske sposobnosti, a podredno da ovako postavljen neprecizan i nerazumljiv zahtjev čini dokumentaciju za nadmetanje nejasnom, nerazumljivom i dvojbenom.
Naručitelj je točkom 4.2.3. a) dokumentacije za nadmetanje propisao da u svrhu dokazivanja financijske sposobnosti, temeljem članka 71. Zakona o javnoj nabavi naručitelj zahtijeva pod a) potvrdu porezne uprave o stanju duga ili istovrijedne isprave nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta, koja ne smije biti starija od 30 dana do dana slanja objave i iz koje mora biti vidljivo da ponuditelj nema duga po osnovi javnih davanja. Istodobno, naručitelj točkom 3.1.2. dokumentacije za nadmetanje propisuje obvezu dostave potvrde porezne uprave kao dokaz da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.
Zakon o javnoj nabavi člankom 71. stavkom 1. propisuje kojim dokumentima gospodarski subjekt može dokazati financijsku sposobnost te navodi, primjerice, prikladne dokumente, dok je člankom 67. stavak 3. točka 1. istog Zakona propisano da za potrebe utvrđivanja okolnosti je li natjecatelj ili ponuditelj iz postupka javne nabave ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje gospodarski subjekt dostavlja potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave. Međutim, obzirom da članak 71. stavak 2. istog Zakona propisuje da se gospodarski subjekt može, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa, navedeno bi značilo da naručitelj dopušta da se ponuditelj u odnosu na traženi dokaz financijske sposobnosti osloni na sposobnost drugog subjekta, dok istodobno, sukladno članku 67. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi, svaki ponuditelj mora pojedinačno potvrdom porezne uprave dokazati da ne postoje razlozi za isključenje iz postupka javne nabave. Tražeći od ponuditelja da dokažu da nemaju duga po osnovi javnih davanja i kao uvjet financijske sposobnosti i kao razlog isključenja, naručitelj je dokumentaciju za nadmetanje učinio dvojbenom.
Slijedom navedenog, žalbeni navod je osnovan.

RJEŠENJE KLASA: UP/II-034-02/14-01/621, URBROJ: 354-01/14-6 od 28. kolovoza 2014.