1. Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje zahvaćen nezakonitošću i to točka 3.
2. Nalaže se naručitelju da nadoknadi žalitelju troškove žalbenog postupka u iznosu od 10.851,25 kn dok se u preostalom dijelu zahtjev za naknadu troškova odbija kao neosnovan.

Iz citiranih zakonskih i podzakonskih odredbi proizlazi da Zakon o javnoj nabavi i Uredba daju mogućnost naručitelju da odreduje uvjete tehničke i stručne sposobnosti pri tome propisujući način traženja dokaza sposobnosti. U citiranom članku 9. Ured be omogućeno je naručiteljima da zahtijevaju i više razine tehničke i stručne sposobnosti, medutim, u tom je slučaju naručitelj dužan u dokumentaciji za nadmetanje obrazložiti razloge traženja više razine sposobnosti.

Naručitelj u predmetnoj dokumentaciji za nadmetanje pod točkom C. točke 12. kojom su određeni dokazi sposobnosti, od ponuditelja kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti traži popis ugovora koji se odnosi na pružanje istih usluga koje su predmet nabave, odnosno usluge osiguranja od požara i elementamih šteta, ostala osiguranja imovine te ostala osiguranja od odgovomosti.

Nadalje naručitelj traži da ponuditelji priloženim potvrdama popisu dokažu izvršenje ugovora o osiguranju imovine i ugovor o osiguranju odgovomosti, odnosno osiguranje od svih rizika. Također traži potvrdu o izvršenim uslugama osiguranja od javne (izvanugovorne) odgovomosti i odgovornosti prema djelatnicima.
Nadalje naručitelj traži od ponuditelja da popisu ugovora priloži potvrde o urednom izvršenju ugovora, odnosno usluga osiguranja od javne (izvanugovorne) odgovornosti i odgovornosti prema djelatnicima kod kojeg ukupna obveza ponuditelja nije manja od 2.000.000 kn.

Iz navedenih odredbi dokumentacije za nadmetanje nedvojbeno proizlazi da je naručitelj tražio više razine tehničke i stručne sposobnosti s obzirom je tražio da se potvrde odnose na iste ugovore kao što je predmet nabave procijenjene vrijednosti više od procijenjene vrijednosti u konkretnom postupku javne nabave.

Takvo traženje naručitelj u dokumentaciji za nadmetanje obrazlaže specifičnošću vrste usluge koju nabavlja te obimom predmeta nabave, odnosno ukupnom bilancom koja se osigurava. Naručitelj smatra da traženje više razine tehničke i stručne sposobnosti opravdava obim predmeta nabave te procijenjena vrijednost nabave.

… Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje u predmetnom postupku javne nabave tražio višu razinu tehničke i stručne sposobnosti, i to na način da je tražio potvrde o urednom izvršenju ugovora koje se odnose na isti predmet nabave, dakle ne slični, te je također tražio vrijednosni pokazatelj traženih potvrda u iznosu većem od procijenjene vrijednosti nabave, međutim u dokumentaciji za nadmetanje u smislu Članka 9. Uredbe nije obrazložio iz kojih bi okolnosti proizlazila opravdanost traženja takvih dokaza, odnosno popisa i potvrda o izvršenju ugovora koji se odnose isključivo na predmet nabave kao i popis odnosno potvrde izvršenih ugovora čiji iznos je viši od procijenjene vrijednosti nabave, slijedom čega je žalbeni navod osnovan.

KLASA: UP/II-034-02/14-01/1165 URBROJ: 354-01/15-8; Zagreb, 29. sijecnja 2015.