1. Poništava se dio točke 12. dokumentacije za nadmetanje zahvaćen nezakonitošću.
2. Nalaže se naručitelju da nadoknadi žalitelju troškove žalbenog postupka u iznosu od 45.851,25 kn dok se u preostalom dijelu zahtjev za naknadu troškova odbija.

lz citiranih zakonskih i podzakonskih odredbi proizlazi da Zakon o javnoj nabavi i Uredba daju mogućnost naručitelju da određuje uvjete tehničke i stručne sposobnosti pri tome propisujući način traženja dokaza sposobnosti. U citiranom Članku 9. Uredbe omogućeno je naručiteljima da zahtijevaju i više razine tehničke i stručne sposobnosti, medutim pri tome je naručitelj dužan u dokumentaciji za nadmetanje obrazložiti razloge traženje više razine.

Naručitelj u predmetnoj dokumentaciji za nadmetanje pod točkom 4. točke 12. kojom su određeni dokazi sposobnosti, od ponuditelja kao dokaz tehničke sposobnosti traži popis ugovora koji se odnosi na pružanje istih usluga koje su predmet nabave, odnosno usluge osiguranja trupa i stroja pomorskih brodova dok pod točkom 5. traži od ponuditelja da priloži popis ugovora koji se odnosi na pružanje usluga osiguranja trupa i stroja pomorskog broda, čija je osigurana vrijednost/iznos osiguranja jednak ili veći od 24.000.000 USD te se uz popis prilažu najmanje 2 potvrde potpisane ili izdane od druge ugovorne strane. Iz navedenog proizlazi da je naručitelj tražio višu razinu tehničke i stručne sposobnosti, međutim, u dokumentaciji za nadmetanje u smislu članka 9. Uredbe nije obrazložio iz kojih bi okolnosti proizlazila opravdanost traženja dokaza, odnosno popisa i potvrda o izvršenju ugovora koji se odnose isključivo na predmet nabave kao i popis odnosno potvrde izvršenih ugovora čiji iznos je viši od procijenjene vrijednosti nabave, pri tome određujući da se kao dokaz prilažu najmanje dvije potvrde na taj iznos, slijedom čega je žalbeni navod osnovan.

KLASA: UP/II-034-02/14-01/1096 URBROJ: 354-01/15-8; Zagreb, 14. siječnja 2015.