Žalitelj također navodi da je naručitelj točkom 4.2.4. alineja 1. dokumentacije za nadmetanje propisao da zahtijeva popis ugovora o isporuci robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini, iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj u posljednje 3 godine sklopio i uredno izvršio najmanje jedan ugovor s istovrsnim robama tj. robom koja je predmet ovog postupka javne nabave..
Budući je naručitelj točkom 4.2.4. alineja 1. dokumentacije za nadmetanje propisao da iz popisa ugovora mora biti vidljivo da je ponuditelj u posljednje 3 godine sklopio i uredno izvršio najmanje jedan ugovor o istovrsnim robama tj. robi koja je predmet ovog postupka javne nabava, pri čemu nije sukladno članku 9. Uredbe naveo da traži dokaz o izvršenju istog ili sličnog, odnosno istih ili sličnih ugovora kao što je predmet nabave, to je žalbeni navod osnovan.

RJEŠENJE KLASA: UP/II-034-02/14-01/621, URBROJ: 354-01/14-6 od 28. kolovoza 2014.