1. Poništavaju se točke 4.2.1 . i 4.2.2. dokumentacije za nadmetanje
2. Zahtjev žalitelja za naknadom troškova žalbenog postupka odbija se

Žalitelj nadalje navodi da stavak 3. točke 4.2.1. dokumentacije za nadmetanje nije određen u skladu s člankom 9. stavkom 4. točkom 1. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama, budući da je naručitelj isključio mogućnost dokazivanja urednog izvršenja sličnih radova.
.. naručitelj je propisujući uvjet prema kojem ponuditelj mora dokazati uredno izvršenje ugovora na sanaciji armirano betonske konstrukcije stupa dalekovoda, postupio suprotno spomenutoj odredbi članka 9. stavka 4. točke I. Uredbe, budući da nije dopustio dokazivanje urednog izvršenja sličnih radova. Stoga je ovaj žalbeni navod osnovan.

RJEŠENJE KLASA: UP/11-034-02/14-01/732, URBROJ: 354-01/14-6 od 9. rujna 2014.