1. Poništava se odluka o odabiru.
2. Nalaze se Naručitelju da nadoknadi žalitelju troškove žalbenog postupka

0 b r a z I o z e nj e

Žalitelj osporava odbijanje svoje ponude iz razloga sto nije dokazao poslovnu sposobnost i tvrdi da je žalitelj, prema traženju iz točke 4.1.2. dokumentacije za nadmetanje, bio dužan dostaviti rjesenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode o upisu u očevidnik veleprodaje medicinskih proizvoda, a ne i rjesenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode o upisu proizvođača medicinskih proizvoda u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda.

Slijedom navedenog, proizvođač ponuđenog uređaja je Fuji film Corporation sa sjedištem u Japanu (treća zemlja), a ovlašteni zastupnik proizvođača u Europskoj uniji je Fuji film Europe Gombah, Düsseldorf Njemačka. Dakle, iz navedenog je evidentno da proizvođač nije iz Republike Hrvatske niti ima ovlaštenog zastupnika sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, već sa sjedištem u Njemačkoj, pa stoga ponuditelj, sukladno traženju iz dokumentacije za nadmetanje, nije bio dužan dostavit rješenje Agencije za Lijekove i medicinske proizvode o upisu proizvođača medicinskih proizvoda u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda. Naručitelj je pogrešno i nepotpuno utvrdio činjenično stanje te je na tako pogrdno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje pogrešno primijenio materijalno pravo.

RJEŠENJE KLASA: UP /II-034-02/14-01/884, URBROJ: 354-01/14-9 od 21. listopada 2014.