1. Poništava se točka 17. e) dokumentacije za nadmetanje.
2. Nalaže se naručitelju da nadoknadi žalitelju, troškove žalbenog postupka u iznosu od 10.851.25,00 kn, dok se zahtjev žalitelja za naknadom troškova u preostalom dijelu 14.843,75 kn odbija.

Postupajući po žalbenom navodu u utvrđeno je da su točkom 17.e) dokumentacija za nadmetanje kao dokaz financijske sposobnosti tražena financijska izvješća iz kojih je razvidan ukupni godišnji prihod ponuditelja za poslovne godine 2011., 2012. i 2013. godinu ili kraće u slučaju da gospodarski subjekt ne posluje u tom razdoblju, koja obvezno moraju sadržavati podatke o ukupnoj bruto zaračunatoj premiji za neživotna osiguranja. Navedenim dokazom se, kako je dalje propisano, dokazuje da je ukupna zaračunata bruto premija ponuditelja za neživotna osiguranja za traženo poslovno razdoblje bila veća od 70.000.000,00 kuna i da u prethodnim godinama nije poslovao s gubitkom. U obrazloženju traženja predmetnog dokaza propisano je da svojim ukupnim prihodom bruto zaračunate premije za neživotna osiguranja ponuditelj mora jamčiti da je financijski, gospodarski, tehnički i kadrovski sposoban izvršiti ugovor o nabavi na način da ne može dovesti u opasnost svoje poslovanje ili poslovanje naručitelja te da naručitelj mora biti siguran da će ponuditelj biti sposoban u svakom trenutku izvršiti svoje obveze iz polica osiguranja, bilo da se radi o isplati šteta prema jednoj ili više polica osi guranja prema naručitelju. Ovi vrijednosni pokazatelji utvrđeni su imajući u vidu procijenjenu vrijednost nabave i vrijednost imovine koja se osigurava, te činjenicu da je vrijeme nastupa osiguranog rizika neizvjesno, zbog čega ponuditelj u svakom trenutku mora imati na računu slobodnih sredstava za pokriće štete od rizika pokrivenih policama osiguranja.

… Traženim dokazom sposobnosti naručitelj je, a što i sam navodi u odgovoru na žalbu, propisao višu razinu dokaza financijske sposobnosti. Međutim, u dokumentaciji za nadmetanje naručitelj nije, u smislu odredbe članka 9. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama, valjano obrazložio koje su to okolnosti zbog kojih je propisao višu razinu dokaza sposobnosti. Valja naglasi ti da je procijenjena vrijednost nabave u predmetnom postupku javne nabave 800.000,00 kuna. Točno je da je u dokumentaciji za nad metanje naručitelj naveo i vrijednost imovine koja se osigurava i da je ista znatno veća od procijenjene vrijednosti, međutim traženje dokaza financijske sposobnosti moralo je biti vezano i razmjerno konkretnom predmetu nabave, a to su usluge osiguranja čija je procijenjena vrijednost 800.000.00 kuna. Takvim traženjem dokaza financijske sposobnosti koji nije razmjeran predmetu nabave naručitelj je prekršio prethodno citirane odredbe Zakona o javnoj nabavi i Ured be o nači nu izrade i post upanju s dokumentacijom za nad metanje i ponudama.

KLASA: UP/II-034-02/14-01/1171 URBROJ: 354-01/15-6; Zagreb, 20. siječnja 2015.