1. Poništava se dokumentacija za nadmetanje u dijelu zahvaćenom nezakonitošću u točki 2.3 te dijelu točke 2.4..
2. Odbija se zahtjev žalitelja za naknadom troškova žalbenog postupka.

Uvidom u dokumentaciju za nadmetanje utvrđeno je da je naručitelj u točki 2.4 Tehničke specifikacije između ostalih karakteristika kojima treba raspolagati brod vodonosac odredio da dužina broda treba biti do 40m s gazom punog broda ne većim od 3m, zbog tehničkih uvjeta pristajanja na rivama na otocima.

Pravilnikom o načinu održavanja reda u lukama lokalnog značaja lučke uprave Mali Lošinj člankom 1. određeno je da se isti, između ostalog, odnosi na namjenu pojedinih dijelova Luka dok su člankom 10. određena lučka područja koja su određena kao operativno lučko područje, komunalno lučko područje, nautičko lučko područje te sidrište. …

Tvrdnja naručitelja o dodijeljenom prioritetu vezivanja teretnom brodu tzv. vodonoscu na vezovima 2 i 3 ne proizlazi iz citiranih odredbi Pravilnika o redu u lukama lokalnog značaja Županijske lučke uprave Mali Lošinj kao i Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u luci Susak dok naručitelj u žalbenom postupku nije dokazao okolnosti, temeljem kojih je u točki 2.4 dokumentacije za nadmetanje odredio tehničke specifikacije broda kojim ponuditelj mora raspolagati, slijedom čega se ne može otkloniti prigovor žalitelja kako naručitelj u predmetnom postupku javne nabave nije imao objektivne razloge za postavljanje takvih uvjeta u dokumentaciji za nadmetanje u pogledu predmetne tehničke specifikacije.

KLASA: UP/II-034-02/14-01/1198 URBROJ: 354-01/15-6, Zagreb, 28. siječnja 2015.