Nadalje žalitelj navodi da naručitelj u dokumentaciji za nadmetanje te u pozivu na nadmetanje navodi da su ponuditelji za potrebe utvrđivanja okolnosti nepostojanja razloga isključenja dužni u ponudi dostaviti izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Predložak izjave čini sastavni dio dokumentacije za nadmetanje – Prilog 3.
Međutim, ističe žalitelj, prilog 3. dokumentacije za nadmetanje ne čini predložak izjave o nekažnjavanju, već predložak „Podaci o članovima zajednice ponuditelja”, koji se prilaže u slučaju zajedničke ponude.
Uvidom u Prilog 3. u sklopu dokumentacije za nadmetanje utvrđeno je da se isti odnosi na „Podaci o članovima zajednice ponuditelja”. Međutim, kao Prilog 4. dokumentaciji za nadmetanje priložen je obrazac Izjave o nekažnjavanju te činjenica da je naručitelj pogrešno brojem priloga označio navedene obrasce ne utječe na činjenicu da se isti identificiraju prema nazivu te sadržaju koji imaju i na koji se odnose, odnosno podatke koji se u iste moraju unijeti. Obrazac izjave o nekažnjavanju ispuniti će svoju svrhu (dokazivanje nepostojanja okolnosti iz članka 67. stavka I. točke 1. Zakona o javnoj nabavi) s obzirom na svoj sadržaj neovisno bio označen kao prilog 3 ili 4 dokumentaciji za nadmetanje, odnosno pogrešno označavanje priloga ne može utjecati na identifikaciju obrasca budući da je nazvan u skladu s podacima koje traži. Slijedom navedenog žalbeni navod je neosnovan.

RJEŠENJE KLASA: UP/II-034-02/14-01/830, URBROJ: 354-01/14-8 od 11. rujna 2014