1. Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje zahvaćen nezakonitošću i to točka 2.1.
2. Nalaže se naručitelju da nadoknadi žalitelju troškove žalbenog postupka u iznosu od 10.695,00 kn dok se u preostalom dijelu zahtjev za naknadu troškova odbija kao neosnovan.

… Žalitelj u žalbi navodi da je naručitelj dokumentacijom za nadmetanje i to točkom 2.1 odredio da u predmetnom postupku javne nabave nabavlja isključivo originalne tonere prema popisu iz troškovnika. Time, ističe žalitelj, postupa protivno članku 81. Zakona o javnoj nabavi.

… Uvidom u dokumentaciju za nadmetanje utvrđeno je da je naručitelj u točki 2.1 naveo da se nabavljaju isključivo originalni toneri prema popisu u troškovniku. U troškovniku su u stavkama koje naručitelj nabavlja navedeni proizvođači: Canon, Epson, Hewlett-Packard, Panasonic, Xerox, Star, Tauy.
Člankom 81 . stavkom 2. te stavkom 10. Zakona o javnoj nabavi određeno je da tehničke specifikacije moraju omogućiti jednak pristup ponuditeljima i ne smiju imati učinak stvaranja neopravdanih prepreka nadmetanju. Ako to nije opravdano predmetom nabave, tehnička specifikacija ne smije upućivati na posebnu marku ili izvor, ili poseban proces, ili zaštitni znak, patente, tipove ili posebno podrijetlo ili proizvodnju, ako bi to imalo učinak pogodovanja ili isključenja određenih gospodarskih subjekata ili određenih proizvoda. Takva uputa iznimno je dopuštena ako se predmet nabave ne može dovoljno precizno i razumljivo opisati na temelju stavaka 3. i 4. istog Članka. Takve upute moraju se označiti s dodatkom »ili jednakovrijedan«.

U smislu citiranog članka 81. Zakona o javnoj nabavi naručitelj je mogao, ukoliko predmet nabave nije mogao dovoljno precizno i razumljivo opisati, uputiti na posebnu marku robe koju nudi, međutim pri tome je bio obvezan, kako bi omogućio jednak pristup ponuditeljima, takve upute u dokumentaciji za nadmetanje te troškovniku označiti s dodatkom »ili jednakovrijedan«. Valja istaći da je i u smislu Članka 80. Zakona o javnoj nabavi naručitelj obvezan predmet nabave opisati na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te opis predmeta nabave ne smije pogodovati određenom gospodarskom subjektu.

S obzirom da se naručitelj prilikom opisa predmeta nabave te odredivanja tehničkih specifikacija istog nije pridržavao odredbi članka 81. Zakona o javnoj nabavi, žalbeni navod je osnovan.

KLASA: UP/II-034-02/14-01/1264 URBROJ: 354-01/15-6; Zagreb, 23.veljače 2015.