Žalitelj nadalje navodi da je naručitelj na stranici 11. dokumentacije za nadmetanje priložio obrazac izjave o nekažnjavanju, koje postupanje žalitelj smatra protivnim zakonu, jer naručitelj nigdje nije naveo da je spomenuti obrazac dan samo kao primjer te da ponuditelji mogu priložiti vlastitu izjavu u drugačijoj formi.
Također je u obrascu navedeno da izjavu daje odgovorna osoba ponuditelja, odnosno ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta, što je protivno članku 67. Zakona o javnoj nabavi, koji propisuje da ovakvu izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta, a odgovorna osoba gospodarskog subjekta i/ili ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta ne moraju nužno biti i osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta. Nadalje, naručitelj u obrascu navodi da ukoliko ponuditelja zastupaju dvije ili više osoba, svi su dužni dati izjavu o nekažnjavanju, što je nezakonito jer Zakon o javnoj nabavi jasno propisuje da izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta, pa ukoliko gospodarski subjekt po zakonu smiju zastupati kombinirano dvije osobe, ali je pod ovlaštenim osobama za zastupanje navedeno više njih, tada je dovoljno da izjavu potpiše bilo koja od po zakonu ovlaštenih osoba.
Provjeravajući ovaj žalbeni navod utvrđeno je da je kao Prilog 2. u dokumentaciji za nadmetanje priložena izjava o nekažnjavanju u kojoj su traženi podaci o nazivu, sjedištu odnosno prebivalištu, telefonu, OIB-u, odgovornoj osobi ponuditelja, izjava o nekažnjavanju ovlaštene osobe za zastupanje za kaznena djela navedena sukladno članku 67. stavku I. Zakona o javnoj nabavi, dok je pod napomenom navedeno da ukoliko ponuditelja po zakonu zastupaju dvije ili više osoba svi daju izjavu o nekažnjavanju, koja ne mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika.
Zakon o javnoj nabavi u članku 67. stavak 2. propisuje da je za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 1. istoga članka gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja izjavu, koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta i koja ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Budući je naručitelj u Prilogu 2. u dokumentaciji za nadmetanje naveo i podatke koji nisu predviđeni člankom 67. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi, a nije istodobno naveo da ponuditelji ne moraju izjavu o nekažnjavanju dati isključivo na obrascu koji je prilog dokumentaciji za nadmetanje, ostaje nesigurnost da li bi izjava o nekažnjavanju u kojoj nedostaju svi traženi podaci bila prihvaćena, što je protivno članku 78. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi, prema kojem dokumentacija za nadmetanje mora biti jasna, razumljiva i nedvojbena.

RJEŠENJE KLASA: UP/11-034-02/14-01/732, URBROJ: 354-01/14-6 od 9. rujna 2014.