1. Poništava se odluka o odabiru
2. Nalaže se Naručitelju Ministarstvo da nadoknadi troškove Žalbenog postupka

0 b r a z I o z e nj e

Žalba je osnovana.

Vezano za navod žalitelja kojim osporava odbijanje svoje ponude utvrđeno je da je Naručitelj u točki 15. DZN – Norme osiguranja kvalitete, pod l 5.1. – Certifikat o uspostavljenom sustavu kvalitete, propisao da ponuditelj mora dokazati da ima uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom u suglasnosti s normom ISO 9001 :2008 za usluge tjelesne zaštite, odnosno usuglašen s normom HM EN ISO 9001 :2009 te da se navedeni dokaz može dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici ili neovjerenoj preslici.

Naručitelj u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda od 28. srpnja 2014. godine navodi da se ponuda žalitelja odbija kao neprihvatljiva jer u ponudi nije dostavljen certifikat HM EN nISO 9001:2009, a sto je traženo pod točkom 15.1. DZN.

….. Vezano za osnovanost odbijanja ponude žalitelja ovo tijelo je uvidom u javno dostupne podatke na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za norme te uvidom u dopis TOY Croatia d.o.o., Zagreb (člana TOY NORD Grupe) od 26. rujna 2014. godine, a koji je žalitelj dostavio uz žalbu, utvrdilo da norma HM EN ISO 9001 :2009 sadrži iste zahtjeve kao i norme ISO 9001 :2008 i EN ISO 900 I :2008. Naime, norma HM EN ISO 9001 :2009 je prijevod na hrvatski jezik europske norme EN ISO 9001 :2008.

Dakle, certifikati kojima se potvrđuje da je sustav upravljanja kvalitetom u skladu s bilo kojom od gore navedenih normi sadržajno potvrđuju ispunjavanje istih zahtjeva. S obzirom na navedeno utvrđeno je da je žalitelj dostavljenim certifikatom u svojoj ponudi koji je izdan temeljem norme EN ISO 9001 :2008 dokazao da ima uspostavljen sustav kvalitete koji je tražen u točki 15.1. DZN te je žalbeni navod osnovan.

RJEŠENJE KLASA: UP/II-034-02/14-01/1010, URBROJ: 354-01114-7 od 30. listopada 2014.