1. Poništava se dio Dokumentacije za nadmetanje.
2. Nalaže se naručitelju da nadoknadi žalitelju, troškove žalbenog postupka u iznosu od 10.851,15 kn, dok se u preostalom dijelu zahtjev za naknadom troškova odbija kao neosnovan.

Člankom 240. Zakona o osiguranju (Narodne novine, broj 151/05, 87/08, 82/09, 54 /13, 94/14) određeno je da je posredovanje u osiguranju i reosiguranju djelatnost pokretanja, predlaganja ili obavljanja poslova pripreme za zaključivanjem ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju, pomoć pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju odnosno ugovora o reosiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje. Člankom 241. Zakona o osiguranju je nadalje određeno da je posrednik u osiguranju i reosiguranju je fizička osoba koja je dobila ovlaštenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju. Poslovi posrednika u osiguranju i reosiguranju su poslovi u svezi s pregovaranjem s društvom za osiguranje odnosno društvom za reosiguranje čiji je predmet nastojanje da se budućem ugovaratelju osiguranja, odnosno reosiguranja sukladno njegovim zahtjevima, odnosno potrebama, omogući zaključivanje ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju. Uz navedene poslove poslovima posrednika u osiguranju i reosiguranju smatraju se i poslovi koji se odnose na pripremu za sklapanje ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju i pomoć pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje.

… Dakle, posrednici su ti koji će pomoći osiguraniku u provedbi postupka odabira najboljeg osiguravajućeg društva, odnosno analizirat će i procijeniti rizike za osiguranika u konkretnom poslu kojima je osiguranik izložen te savjetovati kako korištenjem specifičnih načina osiguranja pokriti te rizike, odnosno prenijeti ih na osiguravajuće društvo osiguranja.

… Iz navedenih odredbi Zakona o javnoj nabavi proizlazi da, ukoliko je naručitelj smatrao da ne može samostalno provesti postupak javne nabave usluge osiguranja (sto je predmet ovog postupka javne nabave) odnosno procijeniti sve rizike kojima je izložen, ili odrediti uvjete osiguranja, odnosno ukoliko je htio pojednostavniti ili ubrzati proces nabave, odnosno ukoliko nije imao na raspolaganju resurse za provedbu postupka ove javne nabave, isti je mogao, u smislu članka 17. Zakona o javnoj nabavi, prije početka postupka javne nabave, tražiti ili prihvatiti savjet gospodarskog subjekta koji se može iskoristiti u izradi dokumentacije, odnosno angažirati gospodarski subjekt kako bi ga savjetovao i vodio u procesu donošenja odluke o uvjetima dokumentacije za nadmetanje koji će omogućiti optimalno osigurateljno pokriće.

U konkretnom slučaju žalitelj smatra da naručitelj neekonomično troši sredstva javne nabave na način da stvara neizravan trošak posrednika o osiguranju, odnosno da će se za iznos provizije povećati premija odnosno iznos ponuda. Također smatra žalitelj da je bitan iznos provizije zbog izračuna cijene ponude te usporedivosti ponuda.

Sukladno navedenim odredbama članka 259. stavka 1. i stavka 2. Zakona o osiguranju posrednik u osiguranju ima pravo na proviziju, dok članak 15. stavka 3. Uredbe propisuje da u cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troskovi i popusti pa tako i iznos provizije ukoliko je ista na teret ponuditelja.

U predmetnom postupku javne nabave temeljem odredbi dokumentacije za nadmetanje te Zakona o osiguranju utvrđeno je da teret provizije u konačnici može ići na teret ponuditelja.
Članak 78. stavak 1 . Zakona o javnoj nabavi propisuje da dokumentacija za nadmetanje mora biti jasna, razumljiva i nedvojbena te izrađena na način da omogući podnošenje usporedivih ponuda. Stavak 2. istog članka propisuje da dokumentacija za nadmetanje mora omogućiti izračun cijena bez preuzimanja neuobičajenih rizika i poduzimanja opsežnih predradnji ponuditelja. Članak 73. stavak 1. ZJN-a propisuje da su prilikom provođenja postupaka iz ovoga Zakona naručitelji obvezni u odnosu na sve gospodarske subjekte poštovati načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao sto su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.

S obzirom da je u predmetnom Žalbenom postupku, kako je već prethodno obrazloženo, utvrđeno da plaćanje usluga posrednika u osiguranju može biti na teret bilo osiguranika bilo osiguravatelja, odnosno posrednik u osiguranju može zahtijevati od ugovaratelja osiguranja, osiguranika, plaćanje provizije ili kakvu drugu naplatu, ako je isto izričito pismeno ugovorio sklapanjem Ugovora sa ugovarateljem osiguranja, odnosno u suprotnom slučaju posrednik ima pravo od osiguratelja zahtijevati proviziju ili kakvu drugu naplatu po ugovoru o osiguraju, iz čega proizlazi da usluga koju će posrednik pružati naručitelju može utjecati na iznos iskazanih cijena u ponudi. Iz navedenog proizlazi da je naručitelj odredbama dokumentacije za nadmetanje povrijedio članak 78. Zakona o javnoj nabavi time što nije omogućio izračun cijene ponude bez preuzimanja neuobičajenih rizika ili poduzimanja opsežnih predradnji ponuditelja s obzirom da isti ne raspolaže podatkom da li će i u kojem iznosu u konkretnom postupku javne nabave morati snositi trošak provizije posrednika u osiguranju, slijedom čega je žalbeni navod osnovan.

KLASA: UP/II-034-02/14-01/1165 URBROJ: 354-01/15-8; Zagreb, 29. siječnja 2015.