Nadalje žalitelj navodi da su prema odredbi članka 70. stavka 5. Zakona o javnoj nabavi svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Naručitelj u dokumentaciji za nadmetanje i pozivu na nadmetanje nije propisao uvjete pravne sposobnosti za zajednicu ponuditelja te žalitelj smatra da poziv na nadmetanje i dokumentacija za nadmetanje nisu sastavljeni sukladno odredbama važećeg Zakona o javnoj nabavi.
Prema odredbi članka 3. stavka 1. točke 4. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine, broj 10/12) dokumentacija za nadmetanje, između ostalog, sadrži uvjete sposobnosti u slučaju zajednice natjecatelja ili ponuditelja.
S obzirom da naručitelj u dokumentaciji za nadmetanje te pozivu na nadmetanje nije odredio uvjete pravne i poslovne sposobnosti u slučaju zajednice ponuditelja, žalbeni navod je osnovan.

RJEŠENJE KLASA: UP/II-034-02/14-01/830, URBROJ: 354-01/14-8 od 11. rujna 2014.