Nadalje žalitelj navodi da je člankom 67. Zakona o javnoj nabavi određeno da je naručitelj obvezan iz postupka javne nabave isključiti ponuditelja koji nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza. Člankom 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 143/13) u članku 67. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11, 83/13) u stavku 1. izmjenjena je točka 2. i sada glasi: ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe), ističe žalitelj. Naručitelj se, ističe žalitelj, u točki 3.1.2 dokumentacije za nadmetanje nije pridržavao izmjena Zakona o javnoj nabavi.
Uvidom u točku 3.1.2 dokumentacije za nadmetanje utvrđeno je da je naručitelj naveo da će iz postupka isključiti ponuditelja ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.
Također je u točki III.2. Uvjeti sudjelovanja, 3.1.2 poziva na nadmetanje navedeno da će iz postupka isključiti ponuditelja ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.
Iz navedenog nedvojbeno proizlazi da se naručitelj kod propisivanja uvjeta u dokumentaciji za nadmetanje nije držao važećih normi Zakona o javnoj nabavi, odnosno kod određivanja obveze isključenja ponuditelja koji nije podmirio dospjele porezne i obveze iz mirovinskog odnosno zdravstvenog osiguranja nije uvažio izmjene Zakona o javnoj nabavi od 02. prosinca 2013. godine objavljenu u Narodnim novinama broj 143/13 slijedom čega je žalbeni navod osnovan.

RJEŠENJE KLASA: UP/II-034-02/14-01/830, URBROJ: 354-01/14-8 od 11. rujna 2014.