1. Poništava se točka 25. podtočka b dokumentacije za nadmetanje
2. Nalaze se Naručitelju da u roku 16 dana od dana javne objave, naknadi žalitelju ……… troškove žalbenog postupka

Obrazloženje

……. Žalitelj navodi da Naručitelj može zahtijevati prilaganje potvrda (certifikata) o sukladnosti gospodarskog subjekta s određenim normama osiguranja kvalitete koje izdaju neovisna tijela. U tom slučaju javni Naručitelj mora uputiti na sustave osiguranja kvalitete koji se temelje na odgovarajućim hrvatskim normama kojima su prihvaćene europske norme. … S obzirom na to da Naručitelj zahtijeva važeću potvrdu o sustavu upravljanja kvalitetom prema normi: ISO 9001 :2008 za područje predmeta nabave, dok jednakovrijedne potvrde (certifikate) o sukladnosti sustava osiguranja kvalitete izdane od tijela za potvrđivanje osnovanih u drugim državama članicama i druge dokaze o jednakovrijednim mjerama osiguranja nije dozvolio, utvrđeno je da je dokumentacija za nadmetanje u navedenom dijelu sastavljena protivno citiranoj odredbi članka 73. stavak 2. i 3. Zakona o javnoj nabavi, a sto priznaje i sam Naručitelj. Slijedom navedenog, žalbeni navod je ocijenjen osnovanim.

RJEŠENJE KLASA: UP/II-034-02/14-01/1095, URBROJ: 354-01/14-6, od 23. prosinca 2014